Nauka programowania – w domu, czy na kursie?
Maciej Rogacewicz
72

Jestem po trzydziestce i powoli motywuję się do nauki programowania. Przy codziennych, rodzinnych oraz służbowych obowiązkach, to wcale nie jest proste. Takie artykuły pomagają, dzięki.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.