Artem Rys
Artem Rys

Artem Rys

Senior Python Developer @ EPAM Poland

Editor of python4you