Rystraum Gamonez

Rystraum Gamonez

ex-UP Student, Ruby on Rails & AngularJS developer, part-time Devops, Social media noob