தாய் போல தமிழ்


சில வயதுகளில்
நாம் வெறுத்தோதிக்கினாலும்
நம்மை கைவிட்டதில்லை என்றும்

சுற்றியிருக்கும்போது உணரா அருமையை
பிரிவினில் உணர்கிறோம்

'சோறு போடுமா?'
என்று கேட்டிருப்போம் கூச்சமின்றி

வெருஞ்சோறு மட்டுமுண்டு
என்ன பயன் சுவையின்றி

சோறு போட சம்பாதித்தது
தந்தையென்றாலும்

ஊட்டிவிட்டது 
தாய் அல்லவா?

-டினு

Like what you read? Give dinu a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.