எங்களுக்கு அழிவில்லை

எங்கள் உயிர்கள் விதையாக 
உடல்கள் உரமாக 
குருதி நீராக 
விதைத்த எம் பூமியிலிருந்து

உங்கள் வெறுப்புகள் 
வெப்பமாக 
உங்கள் வன்முறைகள் 
வெளிச்சமாக 
எங்கள் வளர்ச்சிக்கு வித்திடும்

எங்கள் மார்புகளில் சுட்டாலும் 
எங்கள் மரபுகள் என்றும் அழியா

எங்கள் முதுகுகளில் குத்தினாலும் 
எங்கள் முன்னேற்றங்கள் என்றும் தீரா

எங்களை புதைத்தால் 
எங்கள் மண்ணோடு மண்ணாக 
நாங்கள் கலந்திடுவோம்

எங்களை எரித்தால் 
எங்கள் காற்றோடு காற்றாக 
நாங்கள் கரைந்திடுவோம்

எங்கள் மண்ணிலிருந்தும் 
எங்கள் காற்றிலிருந்தும் 
எங்களை உம்மால் பிரிக்க முடியுமா?

எங்களுக்கு அழிவில்லை

-டினு

Show your support

Clapping shows how much you appreciated dinu’s story.