กราบมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณ “หลวงปู่สด” เหนือเศียรเกล้า

หลวงปู่เจ้าขา ได้โปรดเมตตาปกป้องคุ้มครองหลวงพ่อ และคณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิก สาธุชน แห่งวัดพระธรรมกาย ด้วยเถิดเจ้าค่ะ

https://www.youtube.com/watch?v=LNgZL5U9cA4
https://www.youtube.com/watch?v=UT4yXRq0nhI

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.