กราบหลวงตาม้า ที่วัดภูเขาทอง

18 ตุลาคม 2558
ไปกับลูกๆทุกคนเลย
คนเยอะมาก พวกเราปลื้มในบุญมาก
และฉันมีความสุขมากทุกครั้งที่ได้อยู่กับลูกๆทุกคน…เมื่อทำบุญ รู้สึกเหมือนกระแสบุญทาทาบทั้งกายและใจ สาธุ

Like what you read? Give Yupayao ‘s Dhama Story a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.