กราบหลวงตาม้า ที่วัดภูเขาทอง

18 ตุลาคม 2558
ไปกับลูกๆทุกคนเลย
คนเยอะมาก พวกเราปลื้มในบุญมาก
และฉันมีความสุขมากทุกครั้งที่ได้อยู่กับลูกๆทุกคน…เมื่อทำบุญ รู้สึกเหมือนกระแสบุญทาทาบทั้งกายและใจ สาธุ

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Yupayao ‘s Dhama Story’s story.