การโจมตีวัดพระธรรมกายครั้งนี้
คือครั้งที่หนักหนามีการตระเตรียม
ยุทธศาสตร์ทุกรูปแบบเข้าทำลายล้าง

หลังจากมีการสร้างมลทินให้วัดปากน้ำ
เพื่อนำไปอ้างไม่เสนอชื่อแต่งตั้งสังฆราช
แล้วในที่สุดมีการแก้กฎหมายคณะสงฆ์
เพียงมาตราเดียว3วาระรวดในเวลา1ชม. !!

บัดนี้มหกรรมการเข้าโจมตี
วัดพระธรรมกายได้เริ่มขึ้นอีก 
หลังตั้งข้อหาให้กับวัดพระธรรมกาย
จาก2ข้อหากลายเป็น178ข้อหา !

และในเวลา9เดือนที่ผ่านมานั้นบ้านเมือง
มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงมากมายนัก

ชาววัดพระธรรมกายใช้ความสงบนิ่ง
เจริญภาวนาสวดพระธัมจักรกัปปวัตนสูตร
เป็นเครื่องเข้าสู้ป้องกันภัยทั้งหลาย
มีพระนิพพานพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้ง

มีปณิธานเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
เป็นที่มั่นที่หมายให้ดำรงคงอยู่ในแผ่นดินนี้
ทั้งขยายพระพุทธศาสนาไปทั่วโลก

มีหลวงพ่อวัดปากน้ำวิชชาธรรมกายเป็นผู้นำ
ตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยคิดร้ายกับใคร
หรือกับแผ่นดิน มีแต่พัฒนาส่งเสริมให้สังคมประเทศชาติมีความสุขความเจริญ
ทรัพย์สินสิ่งก่อสร้างได้จากศรัทธามหาชน
เพียงแต่ว่าวัดพระธรรมกายเป็นตัวเลือกหนึ่ง
ในความศรัทธาของมวลชนมหาชน
จึงเป็นผู้นำจิตวิญญาณที่น่าหวาดระแวง
ของผู้ปกครอง กลายเป็นเรื่องทำลายล้าง.

ศรัทธามหาศาลนั้นไม่เคยด่าทอให้ร้ายกลับ
ที่ผ่านมาได้แสดงถึงสันติอหิงสาตั้งในธรรม
แต่กลับถูกเข้าโจมตีทุกรูปแบบทุกข้อหา
ด้วยข้ออ้างความผิดทางกฎหมายที่หามา
กระทบสะเทือนเป็นวงกว้างสู่สังคมโลก.

ขอดินฟ้าทั่วสากลจักรวาลได้รับฟัง..
ขอให้การขยายงานพระพุทธศาสนานี้
จงสำเร็จ!! ขอเอาแผ่นดินนี้เป็นศูนย์กลาง
เป็นฐานมั่นดำรงคงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา
ให้สถิตย์สถาพรตามกาลเวลา
เป็นฐานทัพศูนย์กลางขยายไปทั่วโลก

แม้ผู้ประสงค์ร้ายขัดขวางงานพุทธศาสนา
เปลี่ยนคนเปลี่ยนรูปแบบยุทธวิธีประการใด
ขอกลั่นใจท่านนั้นใสเป็นสุจริต
เป็นสัมมาทิฏฐิไม่ละโมภในยศฐา อันจะนำมาซึ่งมัวหมองแห่งจิตตน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

หลวงพ่อวัดปากน้ำไม่ฝืนบุญขวางกรรมใคร

ขอเทพยดาฝ่ายสัมมาทิฏฐิทั้งที่ลับที่แจ้ง มเหศักดิ์น้อยใหญ่ได้เข้าปกป้องคุ้มครอง
พระพุทธศาสนาในกาลนี้ด้วยเทอญ.

16 กุมภาพันธ์ 2560

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.