น้อมกราบคารวะบูชา หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

เป้าถ่ายให้ หลังกราบคารวะ รูปเหมือนหลวงพ่อปัญญา ฯ

1 มกราคม 2561

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.