ถอนอธิษฐานร่วมหัวจมท้าย

* พุทโธ ธัมโม สังโฆ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

“อธิษฐานใดๆ ที่ข้าพระพุทธเจ้า ได้เคยประกาศไว้ ในทุกภพทุกชาติทุกสมัย ในอดีตที่ผ่านมาแล้วนั้น ในอันที่จะร่วมหัวจมท้าย ร่วมเวรร่วมกรรม ร่วมวิบาก ขึ้นสวรรค์ ลงนรก หรือติดตามไปรับใช้ใกล้ชิด รองรับใครก็แล้วแต่ ไม่ว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์ พระเจ้าจักรพรรดิ์ มหาราช มหาราชา มหารานี มหาราชินี มหากษัตริย์ ปัจเจกโพธิ์ ขุนศึก ขุนทัพ แม่ทัพ นายกอง หมู่ จ่า หัวหน้าใดๆ อย่างไม่มีเงื่อนไขนั้น บัดนี้ข้าพเจ้าขอประกาศ ยกเลิกสัจจาธิษฐานเหล่านั้นทั้งหมด โดยสิ้นเชิง เหลือไว้เฉพาะแต่ส่วนที่เป็นความดี เป็นกรรมดี และให้ผลเป็นวิบากที่ดีงามเท่านั้น 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

“หากมีโอกาส เวียนว่ายตายเกิด กลับมาเจอกัน ในวันนี้ หรือวันหน้าเมื่อใด ถ้าท่านจะประกอบกิจ อันเป็นบุญเป็นกุศล เป็นเรื่องที่ดีงาม ตรงศีล ตรงธรรม ตรงทางแล้ว ข้าพเจ้าก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมบริจาค ในการประกอบบุญทาน สร้างกรรมดี ร่วมกับท่าน 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

“แต่ตรงกันข้าม ถ้าหากท่านชักชวนไปประกอบกรรม ทำชั่ว อันเป็นบาป เป็นอกุศลกรรมแล้วไซร้ ข้าพเจ้าจักทักท้วง ด้วยจิตเมตตา และหากท่านไม่ใส่ใจ ดันทุรังที่จะทำต่อไป ข้าพเจ้าก็คงต้องอุเบกขา วางเฉย ปล่อยให้ท่านได้เรียนรู้บทเรียน จากชีวิตจริง และวิบากกรรม ที่จะมากระหน่ำ ให้ทุกข์ให้โทษแก่ท่านในอนาคต แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็จะคอยสงเคราะห์ ให้ความช่วยเหลือ กอบกู้ท่าน ตามแต่โอกาส และเหตุปัจจัยอันสมควร” 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

กราบขอบพระคุณ พระอาจารย์ ภาสกร ภูริวฑฒโน ผู้เมตตาชี้แนะแนวทาง 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

๑ มกราคม ๒๕๖๑

Like what you read? Give Yupayao ‘s Dhama Story a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.