ทบทวนบุญ เวียนเทียน และ บูชาพระบรมสารีริกธาตุ

ที่พุทธมณฑล 
วันวิสาขะบูชา 1 มิถุนายน 2558

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Yupayao ‘s Dhama Story’s story.