ทบทวนบุญ ไปสวดธัมมจักรกปวัตตนสูตร ที่วัดพระธรรมกาย /10 ธันวาคม 2559

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Yupayao ‘s Dhama Story’s story.