ทำบุญ ที่พักสงฆ์สวนทิพย์ , วัดกู้ และวัดสะพานสูง

กราบสักการะ บูชาธรรม พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญญฤทธิ์ บัณฑิโต ณ ที่พักสงฆ์ สวนทิพย์

สักการะ น้อมร่วมบุญ วัดกู้

และถวายสังฆทาน พระคุณเจ้า วัดสะพานสูง

วันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม 2560

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.