ทำวัตรเช้า & สมาทานศีล & ทำสมาธิ

ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ สมาทานศีล 5 รับพรพระ
วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 3 / วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560

สวดธัมมจักรกัปวัตนสูตร
อิติปิโส พาหุง มหาการุณิโก ชินบัญชร (พร้อมแผ่เมตตา)
สวดบูชาหลวงพ่อพุทธโสธร 9 จบ

พระคาถามงกุฏพระพุทธเจ้า 9 จบ

บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน ขอนอบน้อมถวายกุศลต่างๆที่ได้สร้างทำในเช้านี้ ตลอดจนที่ผ่านๆมา และที่จะกระทำต่อไปในอนาคตอย่างมิหยุดยั้ง เป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอรหันตเจ้าทั้งปวง พระอริยสงฆ์ พระสุปฏิปันโนทั้งหลาย

ขอให้เป็นกุศลแก่เทวดา สัมภเวสี กายละเอียดทั้งมวล ที่สิงสถิตอยู่ ณ บ้านนี้ และบ้านที่เพชรบุรี

ถวายเป็นกุศลแด่เทวดาทั่วภิภพจักรวาล พระพรหมทุกชั้น พระสยามเทวาธิราช บุรพกษัตริยฺ์อันทรงคุณธรรมอันประเสริฐ อาทิพระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระปิยะมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วภิภพจักรวาล

มอบเป็นกุศลแก่สรรพสัตว์ สรรพวิญญาณ สรรพเจ้ากรรมนายเวร ทั้ง 3 แดนโลกธาตุ

ขอให้เป็นกุศลแก่บริวาร ทั้งผู้คนและสัตว์ แม้สัตว์บางตัวที่ได้ไปจากครอบครัวเราแล้ว ก็ขอให้มีชีวิตที่ดี ไม่รู้พลัดพราก ไม่ถูกทอดทิ้ง จนสิ้นอายุขัย ภายใต้ร่มเงาของเจ้าของใหม่ผู้ใจบุญ

ขอให้เป็นกุศลแด่ผู้เป็นที่รักอันได้จากไปแล้วและที่ยังอยู่ ทั้งพ่อแม่ปู่ยาตายาย ตลอดจนผู้มีพระคุณของทั้งสองฝ่ายในครอบครัว

ขอให้เป็นกุศลแด่ผู้เป็นที่รักอันได้จากไปแล้ว คือลูกมีบุญ น้องต่อ กอบพันธุ์ ลักษโณภาส พี่ต้อม ภาณุวัฒน์ จินตะเวช พี่แหม่ม ประศาสนีย์ เนื้อนวล

ขอให้เป็นกุศลแก่ ผู้คนและสัตว์ที่บริโภคยา Synbiotic ที่ไปจากข้าพเจ้า ทั้งโดยการซื้อหา ทั้งที่ข้าพเจ้าให้เป็นทาน ขอให้เขาเหล่านั้นมีสุขภาพดี ที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้หายป่วยเป็นอัศจรรย์ และขอมอบกุศลเป็นมุทิตาสักการะต่อท่านผู้ผลิต Synbiotic ด้วยเถิด

ขอให้เป็นกุศลแก่ตนเองและครอบครัว ขอให้เราอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ให้สุขภาพแข็งแรง ให้แคล้วคลาดจากภัยพิบัติและหมู่มารทั้งปวง ขอให้มีเงินทองไหลมาเทมา เพื่อให้พวกเราได้สร้างกุศลต่างๆอย่างราบรื่น

วันนี้เป็นวันพระ แต่เช้านี้ข้าพเจ้าสวดมนต์อย่างไม่มีสมาธิมากพอ ขอบารมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ได้โปรดเมตตาเกื้อหนุนให้ข้าพเจ้าได้มีสมาธิแกล้วกล้าพอที่จะสลัดเรื่องกวนใจอันไม่ยังประโยชน์ออกไปให้พ้นจากจิตใจ และสามารถน้อมนำจิตให้ผ่องใส มีสมาธิในการสวดมนต์ รักษาศีล ให้ครบถ้วนมิด่างพร้อย นับจากนี้ จนตลอดวันด้วยเถิด

ขอให้เป็นกุศลติดกายใจพวกเราจนถึงที่สุดแห่งธรรม ขอให้ได้ถึงพระนิพพานภายในชาตินี้

แต่หากเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร ขอให้พวกเราเกิดในภพภูมิของมนุษย์และเทวาเท่านั้น ขอให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ได้ค้ำจุนพระพุทธศาสนาตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานกันทุกคน สาธุ สาธุ สาธุ