ทำวัตรเช้า , สมาทานศีล & มุทิตาสักการะ 21 ก.พ. 2560

ทำวัตรเช้า สมาทานศีล 5 ทำสมาธิ รับพรพระ

สวดพระธัมมจักรกัปวัตนสูตร
อิติปิโส 
ชัยมงคลคาถา (พาหุง)
 มหาการุณิโก

พระคาถามงกุฏพระพุทธเจ้า 9 จบ

พระคาถาชินบัญชร (พร้อมแผ่เมตตา)

บทอัญเชิญพระเข้าตัว (บทสัพเพ)
 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -
สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา

พะลัพปัตตา ปัจเจกานัญ จะ ยังพะลัง

อะระหันตานัญ จะเตเชนะรักขัง พันธามิ สัพพะโส 

พุทธังอธิษฐามิ

ธัมมังอธิษฐามิ

สังฆังอธิษฐามิ

บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน ขอนอบน้อมถวายกุศลต่างๆที่ได้สร้างทำในเช้านี้ ตลอดจนที่ผ่านๆมา และที่จะกระทำต่อไปในอนาคตอย่างมิหยุดยั้ง เป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอรหันตเจ้าทั้งปวง พระอริยสงฆ์ พระสุปฏิปันโนทั้งหลาย พระอรรถคาถาจารย์ผู้เมตตาค้นคว้า ผูกรจนาพระคาถาต่างๆเหล่านี้

ขอให้เป็นกุศลแก่ปิยมิตร คือ คุณรัญรัชชา ร่มโพธิ์แก้ว และคุณ Erich ผู้ส่งช่อดอกไม้งดงามนี้มาเป็นของขวัญวันเกิดแก่ข้าพเจ้า เป็นกุศลปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้นำเป็นพุทธบูชาในเช้านี้

ขอน้อมถวายเป็นสักการะบูชา แด่หลวงพ่อธัมมชโย ขอให้ท่านพ้นภัยพาล หากยังมีเศษกรรมใดที่ท่านจำต้องเผชิญ ขอท่านได้ลุล่วงด้วยจิตผ่องแผ้ว อุเบกขา เมตตา ตามที่ท่านได้สั่งสมบารมี และตั้งจิตอธิษฐานมาดีแล้วนั้น

ขอให้เป็นกุศลแก่ลูกๆพระธัมมทั้งหลาย ที่ได้ตั้งใจอันบริสุทธิ์ ยอมอุทิศแม้ชีวิตเพื่อปกป้องพระศาสนา และหลวงพ่อธัมมชโยอันเป็นศูนย์รวม เป็นหลักชัย เพื่อถึงที่สุดแห่งธรรม

ขอให้เป็นกุศลต่อเหล่าหมู่มารภัยพาล ที่เป็นคู่กรรมคู่เวร เจ้ากรรมนายเวร ของหลวงพ่อ ขอท่านทั้งหลายได้มีบุญมาตัดรอนอกุศลจิต ไม่ให้ท่านต้องถลำลึกสู่หนทางอบายไปมากกว่านี้ แต่หากท่านต้องเดินทางสู่ทุกขคติภูมิในภายภาคหน้า ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศกุศลให้ท่านได้พ้นจากอบาย แล้วได้ย้อนกลับมาสร้างกุศลตามติดหลวงพ่อ เพื่อร่วมหนทางอันประเสริฐ จนถึงที่สุดแห่งธรรมไปด้วยกัน สาธุ

ขอให้เป็นกุศลแก่เทวดา สัมภเวสี กายละเอียดทั้งมวล ที่สิงสถิตอยู่ ณ บ้านนี้ และบ้านที่เพชรบุรี

ถวายเป็นกุศลแด่เทวดาทั่วภิภพจักรวาล พระพรหมทุกชั้น พระสยามเทวาธิราช บุรพกษัตริยฺ์อันทรงคุณธรรมอันประเสริฐ อาทิพระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระปิยะมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี พระสยามเทวาธิราช ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วภิภพจักรวาล

มอบเป็นกุศลแก่สรรพสัตว์ สรรพวิญญาณ สรรพเจ้ากรรมนายเวร ทั้ง 3 แดนโลกธาตุ

ขอให้เป็นกุศลแก่บริวาร ทั้งผู้คนและสัตว์ แม้สัตว์บางตัวที่ได้ไปจากครอบครัวเราแล้ว ก็ขอให้มีชีวิตที่ดี ไม่รู้พลัดพราก ไม่ถูกทอดทิ้ง จนสิ้นอายุขัย ภายใต้ร่มเงาของเจ้าของใหม่ผู้ใจบุญ

ขอให้เป็นกุศลแด่ผู้เป็นที่รักอันได้จากไปแล้วและที่ยังอยู่ ทั้งพ่อแม่ปู่ยาตายาย ตลอดจนผู้มีพระคุณของทั้งสองฝ่ายในครอบครัว

ขอให้เป็นกุศลแด่ผู้เป็นที่รักอันได้จากไปแล้ว คือลูกมีบุญ น้องต่อ กอบพันธุ์ ลักษโณภาส พี่ต้อม ภาณุวัฒน์ จินตะเวช พี่แหม่ม ประศาสนีย์ เนื้อนวล

ขอให้เป็นกุศลแก่ ผู้คนและสัตว์ที่บริโภคยา Synbiotic ที่ไปจากข้าพเจ้า ทั้งโดยการซื้อหา ทั้งที่ข้าพเจ้าให้เป็นทาน ขอให้เขาเหล่านั้นมีสุขภาพดี ที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้หายป่วยเป็นอัศจรรย์ และขอมอบกุศลเป็นมุทิตาสักการะต่อท่านผู้ผลิต Synbiotic ด้วยเถิด

ขอให้เป็นกุศลแก่ตนเองและครอบครัว ขอให้เราอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ให้สุขภาพแข็งแรง ให้แคล้วคลาดจากภัยพิบัติและหมู่มารทั้งปวง ขอให้มีเงินทองไหลมาเทมา เพื่อให้พวกเราได้สร้างกุศลต่างๆอย่างราบรื่น

ขอให้เป็นกุศลติดกายใจพวกเราจนถึงที่สุดแห่งธรรม ขอให้ได้ถึงพระนิพพานภายในชาตินี้

แต่หากเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร ขอให้พวกเราเกิดในภพภูมิของมนุษย์และเทวาเท่านั้น ขอให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ได้ค้ำจุนพระพุทธศาสนาตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานกันทุกคน สาธุ สาธุ สาธุ

เช้า 21 กุมภาพันธ์ 2560
อายุ 62 ปี 1 วัน

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.