น้อมมุทิตาสักการะ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ผู้จะทรงเป็นองค์ประธานการประชุมมส.ในวันนี้

เช้าวันนี้ ข้าพระพุทธเจ้าเริ่มชีวิตประจำวันเยี่ยงพุทธศาสนิกชน ด้วยการตักบาตรถวายทานต่อหนึ่งองค์สาวกพระศาสดา ที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญถึงหน้าบ้าน

สวดมนต์ทำวัตรเช้า สมาทานศีล นั่งสมาธิ แล้วสวดมนต์ บทอิติปิโส และธัมมจักรกัปวัตนสูตร

ข้าพเจ้าขอประณตน้อมถวายกุศลต่างๆที่ได้บำเพ็ญในเช้าวันนี้ ที่ผ่านๆมา และที่จะยึดถือปฏิบัติต่อไปชั่วชีวิต เป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ทั้งพระสัมมาสัมพุทธะ และพระปัจเจกพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์ ทั้งที่ได้ตรัสรู้ธรรมในกาลก่อน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน และพระพุทธเจ้าที่จะทรงอุบัติขึ้นในอนาคตกาล

ทั้งขอน้อมเกล้าถวายเป็นสักการะบูชา สมเด็จพระสังฆราช และคณะมหาเถระทุกรูป ที่จะประชุมมหาเถระสมาคมเป็นนัดแรก ภายใต้ขัณฑสีมาแห่งสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในวันนี้

ขอสมเด็จพระสังฆราชเจ้า พร้อมด้วยคณะพระมหาเถระ ได้ทรงแผ่เมตตา บุญญาธิการ เป็นผู้ยุติการถูกไล่ล่าบีฑา ที่หลวงพ่อธัมมชโย และวัดพระธรรมกายกำลังประสบอย่างน่าสะเทือนใจยิ่งนักนี้

ขอสมเด็จพระสังฆราชเจ้า พร้อมด้วยคณะพระมหาเถระ ได้ทรงรับกรณีวัดพระธรรมกาย เป็นหนึ่งในกิจที่มหาเถระสมาคม จะได้ดำเนินการไต่สวนอย่างยุติธรรม ตามวิถีแห่งพระผู้ปกครองขอบขัณฑสีมา ของประเทศไทย เฉกเช่นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็ญแห่งความขัดแย้งในทางโลก ของพสกนิกรชาวไทยที่เกิดความแตกแยก ย่ำยีกัน หลายต่อหลายครั้งในรัชสมัยของพระองค์ อันเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตา ในบุญญาบารมีที่แผ่ไพศาล ต่อทั้งปวงประชาชนชาวไทย และต่างประเทศ

หากมีสิ่งหนึ่งประการใด ที่หลวงพ่อธัมมชโย และวัดพระธรรมกาย ยังประพฤติปฏิบัติบกพร่อง ขอสมเด็จพระสังฆราชเจ้า และคณะมหาเถระสมาคม ได้โปรดรับเมตตาตักเตือน ตามวิถีแห่งสังฆมณฑล ด้วยความยุติธรรมและเมตตาธรรม อันน่าจะนำมาซึ่งการยุติการไล่ล่าของฝั่งบ้านเมือง อย่างโหดร้าย น่าสะเทือนใจ ดังที่ปรากฎอยู่ในขณะนี้

ขอประณตน้อมสักการะ จากหัวใจที่เปี่ยมด้วยความหวัง ความศรัทธาที่มีต่อองค์สมเด็จพระสังฆราช และคณะมหาเถระสมาคม เป็นอย่างยิ่ง

สาธุ สาธุ สาธุ

เช้า 28 กุมภาพันธฺ 2560

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Yupayao ‘s Dhama Story’s story.