น้อมสักการะบูชาพระบรมศาสดา และพระบรมอรรถคาถาจารย์ / ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖0

พระคาถาบูชาหลวงปู่ทวด ๙ จบ

พระคาถาโสฬสมงคล ๕ จบ

พระคาถามหาจักรพรรดิ์ ๔๗ นาที

พระคาถาเงินล้าน ๕ จบ

สัพเพพุทธา สัพเพธรรมา สัพเพสังฆา

พะลัพปัตตา ปัจเจกานัญ จะ ยังพะลัง

อะระหันตานัญ จะเตเชนะรักขัง พันธามิ สัพพะโส

พุทธังอธิษฐามิ

ธัมมังอธิษฐามิ

สังฆังอธิษฐามิ
 — — — — — — — — -

บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน ประณตน้อมนำกุศลจากการบำเพ็ญจิตภาวนาด้วยความเคารพศรัทธา ด้วยจิตอันเกษม เป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้า ทั้งพระสัมมาสัมพุทธะ และพระปัจเจกพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์ ทั้งที่ได้ตรัสรู้ธรรมในกาลก่อน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน และพระพุทธเจ้าที่จะทรงอุบัติขึ้นในอนาคตกาล

ขอความนอบน้อม จงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค อรหันตเจ้าพระองค์นั้น 
ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์พระธรรม อันสมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้ว
ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์พระสงฆ์ อันเป็นอริยะสาวก และเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรงตามพระธรรมวินัย ในพระศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดา

ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายการสักการะ องค์พระรัตนตรัย ด้วยเศียรเกล้า

ลูกขอนอบน้อมขอบารมีธรรม เมตตาธรรม จาก พระอรรถคาถาจารย์ผู้ทรงคุณประเสริฐยิ่ง นับแต่องค์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์นั้น หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ หลวงตาม้า วัดถ้ำเมืองนะ ( พระอาจารย์ วรงคต วิริยธโร)หลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม หลวงปู่ปาน โสนันโท (พระครูวิหารกิจจานุการ) หลวงพ่อฤาษีลิงดำ — พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร) และคุณครูผึ้ง ผู้นั้น

ขอพระเดชพระคุณท่านทั้งหลาย ได้โปรดแผ่พลานุภาพด้วยเมตตาต่อข้าพระพุทธเจ้าผู้เข็ญใจ ได้โปรดดลบันดาลให้ข้าพเจ้าประสบโชคดี มีแหล่งที่มาแห่งทรัพย์มหาศาล สาธุ สาธุ

ความหวังที่ลูกอยากได้ทรัพย์มหาศาล ก็เพื่อ
1.เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสงเคราะห์สัตว์โลกตามวิถีที่ลูกได้กระทำตลอดมาจนปัจจุบัน และยังปรารถนาที่จะบำเพ็ญทานบารมีนี้สืบไป
2.ชำระหนี้ เพื่อให้ชีวิต และจิตใจ ของลูกที่เหลืออยู่ ปลอดจากหนี้สิน อันอาจเป็นกรรมเวรติดไปข้ามภพข้ามชาติ เมื่อลูกชำระหนี้สินจบสิ้น ลูกจะมีจิตใจที่ปลอดโปร่ง พอที่จะบำเพ็ญบารมีต่างๆด้วยความราบรื่นเป็นสุข

ขอพรอันมีฤทธานุภาพยิ่งจากท่านทั้งหลาย ได้โปรดแผ่บารมีอันไพศาล ดลบันดาลให้ลาภอันประเสริฐ บังเกิดแก่ลูกๆและสามีข้าพเจ้า ขอให้พวกเขาประสบความสำเร็จ รุ่งเรือง ในกิจการงานที่ทำ ให้มีทางมาแห่งทรัพย์มหาศาลเป็นอัศจรรย์ อย่าได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวาง สาธุ สาธุ สาธุ

ขอให้พวกเรา ได้รับการเกื้อหนุนด้วยพรอันประเสริฐ และพลานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์จากท่านทั้งหลายด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

ขอถวายสักการะด้วยเศียรเกล้า

นางยุพพ์เยาว์ สระกวี
อายุ 62 ปี 4 เดือน 28 วัน