น้อมสักการะบูชาพระบรมศาสดา และพระบรมอรรถคาถาจารย์ / ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖0

พระคาถา มงกุฎพระพุทธเจ้า ๙ จบ

พระคาถาบูชาหลวงปู่ทวด ๙ จบ

พระคาถาโสฬสมงคล ๙ จบ สวดปากเปล่าต่อหน้ารูปหลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม ด้วยจิตน้อมรำลึก เป็นสักการะบูชา

พระคาถามหาจักรพรรดิ์ ๙ จบ version ที่หลวงปู่ดู่เมตตาให้พร
https://www.youtube.com/watch?v=xfZIeK79NbY&feature=youtu.be

พระคาถาเงินล้าน ๙ จบ version เสียงหลวงพ่อฤาษีลิงดำเมตตานำสวด
https://www.youtube.com/watch?v=T-WzVQrvgtA

สัพเพพุทธา สัพเพธรรมา สัพเพสังฆา

พะลัพปัตตา ปัจเจกานัญ จะ ยังพะลัง

อะระหันตานัญ จะเตเชนะรักขัง พันธามิ สัพพะโส

พุทธังอธิษฐามิ

ธัมมังอธิษฐามิ

สังฆังอธิษฐามิ
 — — — — — — — — -

บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน ประณตน้อมนำกุศลจากการบำเพ็ญจิตภาวนาด้วยความเคารพศรัทธา ด้วยจิตอันเกษม เป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้า ทั้งพระสัมมาสัมพุทธะ และพระปัจเจกพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์ ทั้งที่ได้ตรัสรู้ธรรมในกาลก่อน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน และพระพุทธเจ้าที่จะทรงอุบัติขึ้นในอนาคตกาล

ขอความนอบน้อม จงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค อรหันตเจ้าพระองค์นั้น 
ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์พระธรรม อันสมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้ว
ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์พระสงฆ์ อันเป็นอริยะสาวก และเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรงตามพระธรรมวินัย ในพระศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดา

ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายการสักการะ องค์พระรัตนตรัย ด้วยเศียรเกล้า

ลูกขอนอบน้อมขอบารมีธรรม เมตตาธรรม จาก พระอรรถคาถาจารย์ผู้ทรงคุณประเสริฐยิ่ง นับแต่องค์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์นั้น หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ หลวงตาม้า วัดถ้ำเมืองนะ ( พระอาจารย์ วรงคต วิริยธโร)หลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม หลวงปู่ปาน โสนันโท (พระครูวิหารกิจจานุการ) หลวงพ่อฤาษีลิงดำ — พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร) และคุณครูผึ้ง ผู้นั้น

ขอพระเดชพระคุณท่านทั้งหลาย ได้โปรดแผ่พลานุภาพด้วยเมตตาต่อข้าพระพุทธเจ้าผู้เข็ญใจ ได้โปรดดลบันดาลให้ข้าพเจ้าประสบโชคดี มีแหล่งที่มาแห่งทรัพย์มหาศาล สาธุ สาธุ

ความหวังที่ลูกอยากได้ทรัพย์มหาศาล ก็เพื่อ
1.เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสงเคราะห์สัตว์โลกตามวิถีที่ลูกได้กระทำตลอดมาจนปัจจุบัน และยังปรารถนาที่จะบำเพ็ญทานบารมีนี้สืบไป
2.ชำระหนี้ เพื่อให้ชีวิต และจิตใจ ของลูกที่เหลืออยู่ ปลอดจากหนี้สิน อันอาจเป็นกรรมเวรติดไปข้ามภพข้ามชาติ เมื่อลูกชำระหนี้สินจบสิ้น ลูกจะมีจิตใจที่ปลอดโปร่ง พอที่จะบำเพ็ญบารมีต่างๆด้วยความราบรื่นเป็นสุข

ขอพรอันมีฤทธานุภาพยิ่งจากท่านทั้งหลาย ได้โปรดแผ่บารมีอันไพศาล ดลบันดาลให้ลาภอันประเสริฐ บังเกิดแก่ลูกๆและสามีข้าพเจ้า ขอให้พวกเขาประสบความสำเร็จ รุ่งเรือง ในกิจการงานที่ทำ ให้มีทางมาแห่งทรัพย์มหาศาลเป็นอัศจรรย์ อย่าได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวาง สาธุ สาธุ สาธุ

ขอให้พวกเรา ได้รับการเกื้อหนุนด้วยพรอันประเสริฐ และพลานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์จากท่านทั้งหลายด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

ขอถวายสักการะด้วยเศียรเกล้า

นางยุพพ์เยาว์ สระกวี
อายุ 62 ปี 4 เดือน 8 วัน

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.