น้อมสักการะบูชาพระบรมศาสดา และพระบรมอรรถคาถาจารย์ / 9 มิถุนายน 2560 – วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 🙏🏻

พระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า 12 จบ

พระคาถาบูชาพระปัจเจกพุทธเจ้า 9 จบ

พระคาถามหาจักรพรรดิ์ 9 จบ

พระคาถาโสฬสมงคล 9 จบ

บูชาหลวงปู่ทวด 10 จบ

*** วันนี้ได้รับพรอันประเสริฐ จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระมหาปูชนียาจารย์ทั้งผอง ให้ได้รับอภัยทาน จากบุคคลหนึ่งที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกิน ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม

การได้รับอภัยทานในครั้งนี้ ถือเป็นกุญแจดอกหนึ่ง ในการปลดปล่อยจิตวิญญาณของข้าพระพุทธเจ้า ให้กล้า มุ่งหวังหนทางหลุดพ้นสืบไป

พุทโธเมนาโถ พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา 🙏🏻

ธัมโมเมนาโถ พระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา 🙏🏻

สังโฆเมนาโถ พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา 🙏🏻

Like what you read? Give Yupayao ‘s Dhama Story a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.