บารมี 30 ทัศ ก่อนนอน คืนวันที่ 24 ก.พ.60

https://www.youtube.com/watch?v=rtZSkDEl9BM

บูชาพระอริยะคุณ แห่งครูบาเจ้าศรีวิชัย สาธุ สาธุ สาธุ

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Yupayao ‘s Dhama Story’s story.