บุญทาน ศีล ภาวนา เช้า ๑๒ มีนาคม ๒๕๖0 — วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ทำวัตรเช้า & สมาทานศีล ๕ & ทำสมาธิ & รับพรพระ. 🙏🏻
https://www.youtube.com/watch?v=-RGGGthhZBI&index=2&list=PLWGmGs-c_goVmfjFMd5cltVUUaHzUq48B

อิติปิโส
https://www.youtube.com/watch?v=d9IJeiUIsw4&index=4&list=PLWGmGs-c_goVmfjFMd5cltVUUaHzUq48B

ชัยมงคลคาถา (พาหุง)
https://www.youtube.com/watch?v=ywW-a3FvRZc&index=5&list=PLWGmGs-c_goVmfjFMd5cltVUUaHzUq48B

มหาการุณิโก
https://www.youtube.com/watch?v=oj7TwjTReP4&index=6&list=PLWGmGs-c_goVmfjFMd5cltVUUaHzUq48B

โภชฌังคปริตร 
https://www.youtube.com/watch?v=IvHCPBb8EvA

พระคาถามงกุฏพระพุทธเจ้า 9 จบ
https://www.youtube.com/watch?v=oZeAGha0KyY

ถวายทาน ด้วยการนำปัจจัยหยอดกระปุกบุญ ตามที่ได้ทำเป็นนิจ 🙏🏻😄

สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา

พะลัพปัตตา ปัจเจกานัญ จะ ยังพะลัง

อะระหันตานัญ จะเตเชนะรักขัง พันธามิ สัพพะโส

พุทธังอธิษฐามิ

ธัมมังอธิษฐามิ

สังฆังอธิษฐามิ
 — — — — — — — — — — — — 
บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน ประณตน้อมนำกุศลจากการเจริญจิตภาวนา รักษาศีล และถวายทาน อันชอบแล้วในเช้านี้ เป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้า ทั้งพระสัมมาสัมพุทธะ และพระปัจเจกพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์ ทั้งที่ได้ตรัสรู้ธรรมในกาลก่อน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน และพระพุทธเจ้าที่จะทรงอุบัติขึ้นในอนาคตกาล

พระอรหันตเจ้าทั้งปวง พระอริยสงฆ์ พระสุปะฏิปันโนทั้งหลาย พระอรรถคาถาจารย์ทั้งปวงที่ได้เมตตาสืบค้น รังสรรค์ พระคาถาอันมีคุณประเสริฐ

ขอให้เป็นกุศลแด่มวลโอปาปะติกะ อันมีเทวดา สัมภเวสี เปรต อสุรกาย เป็นต้น กายละเอียดทั้งหลาย ที่สิงสถิตอยู่ ณ บ้านนี้ และบ้านที่เพชรบุรี

ถวายเป็นกุศลแด่เทวดา พระพรหมทุกชั้น ทั้ง สามแดนโลกธาตุหมื่นจักรวาล พระสยามเทวาธิราช บุรพกษัตริยฺ์อันทรงคุณธรรมประเสริฐ อาทิพระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระปิยะมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี

ขอนอบน้อมถวายเป็นกุศลแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง สามแดนโลกธาตุหมื่นจักรวาล

มอบเป็นกุศลแก่สรรพสัตว์ สรรพวิญญาณ สรรพคู่กรรมคู่เวร สรรพเจ้ากรรมนายเวร ทั้ง สามแดนโลกธาตุหมื่นจักรวาล

ขอให้เป็นกุศลแก่บริวาร ทั้งผู้คนและสัตว์ แม้สัตว์บางตัวที่ได้ไปจากครอบครัวเราแล้ว ก็ขอให้มีชีวิตที่ดี ไม่รู้พลัดพราก ไม่ถูกทอดทิ้ง จนสิ้นอายุขัย ภายใต้ร่มเงาของเจ้าของใหม่ผู้ใจบุญ

ขอให้เป็นกุศลแด่ผู้เป็นที่รัก ที่เคารพ ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ และที่ได้จากไปแล้ว ทั้งพ่อแม่ปู่ยาตายาย ตลอดจนผู้มีพระคุณของทั้งสองฝ่ายในครอบครัว

ขอให้เป็นกุศลแด่ผู้เป็นที่รักอันได้จากไปแล้ว คือลูกมีบุญ น้องต่อ กอบพันธุ์ ลักษโณภาส

ขอให้เป็นกุศลแก่ ผู้คนและสัตว์ที่บริโภคยา Synbiotic ที่ไปจากข้าพเจ้า ทั้งโดยการซื้อหา ทั้งที่ข้าพเจ้าให้เป็นทาน ขอให้เขาเหล่านั้นมีสุขภาพดี ที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้หายป่วยเป็นอัศจรรย์ และขอมอบกุศลเป็นมุทิตาสักการะต่อท่านผู้ผลิต Synbiotic ด้วยเถิด

ขอให้ทรงอานุภาพ ดลบันดาลให้ กวี สระกวี ลูกชายคนเล็กของข้าพเจ้า ได้หายป่วยจากเหตุและอาการเจ็บไข้เล็กๆน้อยๆที่เผชิญอยู่ขณะนี้ โดยเร็วพลัน สาธุ

ขอให้เป็นอานุภาพ เป็นพลวปัจจัย บังเกิดและคุ้มครอง สระ สระกวี ลูกชายคนกลางของข้าพเจ้า ให้แคล้วคลาดจากเพทภัยภยันตรายทั้งหลาย ให้ประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ ในทุกที่ที่เหยียบย่าง ในทุกกิจการงานที่ทำอันชอบ สาธุ

ขอให้เป็นพลานุภาพ เป็นพลวปัจจัย ให้สายใย สระกวี ลูกสาวของข้าพเจ้า ให้ประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ ในทุกที่ที่เหยียบย่าง ในทุกกิจการงานที่ทำอันชอบ โดยไร้ซึ่งอุปสรรคทั้งปวง สาธุ

ขอให้เป็นพลานุภาพ เป็นพลวปัจจัย ให้คุณสมธรรม สระกวี สามีข้าพเจ้า ให้ประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ ในทุกที่ที่เหยียบย่าง ในทุกกิจการงานที่ทำอันชอบ โดยไร้ซึ่งอุปสรรคทั้งปวง สาธุ

ขอให้เป็นมหากุศลแก่ครอบครัวเราโดยรวม ขอให้พวกเราอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ให้สุขภาพแข็งแรง ให้แคล้วคลาดจากภัยพิบัติและหมู่มารทั้งปวง ขอให้มีเงินทองไหลมาเทมา เพื่อให้พวกเราได้สร้างกุศลต่างๆอย่างราบรื่น

ขอให้เป็นกุศลติดกายใจพวกเราจนถึงที่สุดแห่งธรรม ขอให้ได้ถึงพระนิพพานในชาตินี้

แต่หากเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร ขอให้พวกเราเกิดในภพภูมิของมนุษย์และเทวาเท่านั้น ขอให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ได้ค้ำจุนพระพุทธศาสนาตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานกันทุกคน สาธุ สาธุ สาธุ

เช้า 12 มีนาคม 2560

อายุ 62 ปี 20 วัน
 — — — — — — — — — — — — — -

บทแผ่เมตตาไปสามแดนโลกธาตุหมื่นจักรวาล

อะหังสุขิโตโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าถึงซึ่งความสุข ปราศจากความทุกข์ ปราศจากเวรภัย ปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน ปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ

ขอให้มีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

สัพเพสัตตา สุขิตาโหนตุ สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย ขอให้มีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

สัพเพสัตตา กรรมะสักกาโหนตุ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตน เป็นผู้รับผลของกรรม เป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิด เป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย

สัตว์ทั้งหลายเหล่าใด จักทำกรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่วก็ตาม สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจะเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นๆ

อิทังเมปุณยะทังญาตินังโหนตุ สุขิตาโหนตุญาตุโยทุกขาปะมุญจันตุ ขอส่วนแห่งบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ซึ่งมีมารดาบิดา ครูบาอาจารย์ และผู้มีอุปการคุณแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นต้น ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้น จงมีความสุขพ้นจากความทุกข์เถิด

อิทังบุญญะทาพังสรรพตานังโหนตุ สุขิตาโหนตุ สัพเพสัตตา ทุกขาปะมุญจันตุ ขอส่วนแห่งบุญนี้ จงสำเร็จแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่เกิดเป็นชะลาพุชะก็ดี ที่เกิดเป็นอัณฑะชะก็ดี ที่เกิดเป็นสังเสทะชะก็ดี และที่เกิดเป็นโอปะปาติกะก็ดี มีมนุษย์และเทวดา มีเปรตชนและเจ้ากรรมนายเวร เป็นต้น

ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้น จงอนุโมทนาในส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วนี้ ท่านทั้งหลายที่มีทุกข์อยู่ ขอให้พ้นจากทุกข์ ท่านทั้งหลายที่มีสุขอยู่แล้ว ขอให้มีสุขยิ่งๆขึ้นไป โดยถ้วนทั่วทุกท่านทุกตัวตนเทอญ
 — — — — — — — — — — — — — -

บทอธิษฐานจิตอุทิศกุศล

ข้าพระพุทธเจ้า ขอตั้งจิตอธิษฐานอ้างถึง อำนาจแห่งคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ ตลอดทั้งบุญบารมีที่ข้าพเจ้าได้สวดมนต์เจริญจิตภาวนาในครั้งนี้ ได้รวมเป็นพลังบุญหนุนส่งให้สำเร็จผล ต่อเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า หรือท่านผู้หนึ่งผู้ใดที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ซึ่งเป็นเหตุให้ข้าพเจ้า ครอบครัวของข้าพเจ้า ได้รับผลกรรม เกิดทุกข์กายทุกข์ใจอยู่ ณ ขณะนี้ ขอให้ท่านได้รับส่วนแห่งบุญนี้ ขอให้ท่านมีแต่ความสุข ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย สมบูรณ์พูนผล ตลอดทั้งมีบุญบารมีได้เข้าถึงพระนิพพานด้วยเทอญ

ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจแห่งผลบุญ ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้ว ทั้งที่จะบำเพ็ญต่อไป ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในจักรวาลอันไพศาล ได้รวมเป็นพลวปัจจัย อำนวยผลประทานพร ให้ข้าพเจ้า และครอบครัวข้าพเจ้า ได้ประสบแต่ความสุขกายสุขใจ ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย ภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สัมฤทธิ์ผล ดังความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการเทอญ

สาธุ สาธุ สาธุ🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Yupayao ‘s Dhama Story’s story.