บุญทาน ศีล ภาวนา เพื่อวิวัฏคามินีกุศล / เช้า ๕ เมษายน ๒๕๖0 — วันเกิด “สายใย”

ตักบาตร แล้ว
สุทินนัง วะตะเมทานัง อาสะวักขะยาวะหัง โหตุ 
ทานที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้วนี้ จงเป็นเครื่องนำมาซึ่งความสิ้นกิเลสเถิด

ทำวัตรเช้า & สมาทานศีล ๕ & ทำสมาธิ & รับพรพระ. 🙏🏻
https://www.youtube.com/watch?v=-RGGGthhZBI&index=2&list=PLWGmGs-c_goVmfjFMd5cltVUUaHzUq48B

สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา พะลัพปัตตา

ปัจเจกานัญ จะ ยังพะลัง อะระหันตานัญ

จะเตเชนะรักขัง พันธามิ สัพพะโส

พุทธังอธิษฐามิ

ธัมมังอธิษฐามิ

สังฆังอธิษฐามิ

บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน ประณตน้อมนำกุศลจากการเจริญจิตภาวนา รักษาศีล และถวายทาน ในเช้านี้ เป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้า ทั้งพระสัมมาสัมพุทธะ และพระปัจเจกพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์ ทั้งที่ได้ตรัสรู้ธรรมในกาลก่อน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน และพระพุทธเจ้าที่จะทรงอุบัติขึ้นในอนาคตกาล

พระอรหันตเจ้าทั้งปวง พระอริยสงฆ์ พระสุปะฏิปันโนทั้งหลาย พระอรรถคาถาจารย์ทั้งมวลที่ได้เมตตาสืบค้น รังสรรค์ พระคาถาอันมีคุณประเสริฐ

ขอความนอบน้อม จงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค อรหันตเจ้าพระองค์นั้น 
ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์พระธรรม อันสมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้ว
ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์พระสงฆ์ อันเป็นอริยะสาวก และเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรงตามพระธรรมวินัย ในพระศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดา

ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายการสักการะ องค์พระรัตนตรัย ด้วยเศียรเกล้า สาธุ สาธุ สาธุ
 — — — — — -
ขอให้เป็นกุศลแด่มวลโอปะปาติกะ อันมีเทวดา สัมภเวสี เปรต อสุรกาย เป็นต้น กายละเอียดทั้งหลาย ที่สิงสถิตอยู่ ณ บ้านแห่งนี้ และบ้านที่เพชรบุรี

ถวายเป็นกุศลแด่เทวดา พระอินทร์ พระพรหมทุกชั้น ทั้ง สามแดนโลกธาตุหมื่นจักรวาล

ขอน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล ต่อองค์พระสยามเทวาธิราช บุรพกษัตริยฺ์อันทรงคุณธรรมประเสริฐ อาทิพระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระปิยะมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี

ขอน้อมถวายเป็นสักการะบูชา แด่หลวงพ่อธัมมชโย หลวงพ่อทัตตะ พระอาจารย์ฐานะ ตลอดจนหมู่พระสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา แห่งวัดพระธรรมกาย ขอให้ท่านพ้นภัยพาล หากยังมีเศษกรรมใดที่ท่านจำต้องเผชิญ ขอท่านได้ลุล่วงด้วยจิตผ่องแผ้ว อุเบกขา เมตตา กรุณา ขันติ และบารมีอื่นๆอันเป็นบริสุทธิคุณ กรุณาธิคุณ ปัญญาธิคุณ ประเสริฐยิ่ง ตามที่ท่านได้สั่งสม ได้บำเพ็ญมาเป็นลำดับ มาดีแล้วนั้น🙏🏻

ขอกราบอนุโมทนา ต่อพระคุณเจ้า และคฤหัสถ์ ที่มีจิตใจกล้าหาญ เอ่ยถ้อยคำที่เป็นจริง ด้วยจิตใจที่ยุติธรรมหาญกล้า ในยามที่สังคมเชี่ยวกราก เปราะบาง ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ อันเป็นอกุศล ขอความดีงาม อันเป็นบริสุทธิคุณ กรุณาธิคุณ ปัญญาธิคุณ ของพระคุณเจ้า และเหล่าคฤหัสถ์ผู้มีบุญ ได้ประมวลเป็นพลวปัจจัย ให้หลวงพ่อธัมมชโยและหมู่พระสงฆ์ผู้บริสุทธิ์ ได้แคล้วคลาดจากเภทภัย ให้เป็นประสิทธิผลตามบารมีอันเลิศที่ท่านทั้งหลายได้สร้างทำในครั้งนี้ด้วยเถิด

ขอให้เป็นกุศลแก่ลูกๆพระธัมมทั้งหลาย ที่ได้ตั้งจิตอุทิศกายใจอย่างบริสุทธิ์สูงส่ง เพื่อปกป้องพระศาสนา และหลวงพ่อธัมมชโยอันเป็นศูนย์รวม เป็นหลักชัย เพื่อร่วมทางเดินให้ถึงที่สุดแห่งธรรม🙏🏻

ขอให้เป็นกุศลต่อเหล่าหมู่มารภัยพาล ที่เป็นคู่กรรมคู่เวร เจ้ากรรมนายเวร ของหลวงพ่อ หรือท่านผู้หนึ่งผู้ใดที่ได้เริ่มก่อกรรมใหม่ในวาระนี้ อันเป็นอกุศลอย่างอุกฤษ ขอท่านทั้งหลายได้มีบุญมาตัดรอนอกุศลจิต ไม่ให้ท่านต้องถลำลึกสู่หนทางอบายไปมากกว่านี้ แต่หากท่านต้องเดินทางสู่ทุกขคติภูมิในภายภาคหน้า หรือในบัดดล ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศกุศลอย่างบริสุทธิ์ใจ ให้ท่านได้พ้นจากอบาย แล้วได้ย้อนกลับมาสร้างกุศลตามติดหลวงพ่อ เพื่อร่วมหนทางอันประเสริฐ จนถึงที่สุดแห่งธรรมไปด้วยกัน 🙏🏻

มอบเป็นกุศลแก่สรรพสัตว์ สรรพวิญญาณ สรรพคู่กรรมคู่เวร สรรพเจ้ากรรมนายเวร ทั้ง สามแดนโลกธาตุหมื่นจักรวาล

ขอให้เป็นกุศลแก่บริวาร ทั้งผู้คนและสัตว์ ขอให้เป็นพลวปัจจัยให้บริวารที่เป็นมนุษย์ผู้ดูแลสัตว์ ได้พัฒนาจิตใจ ให้รู้บาปบุญคุณโทษ ให้มีความซื่อสัตย์ มีจิตใจเมตตา

แม้สัตว์บางตัวที่ได้ไปจากครอบครัวเราแล้ว ก็ขอให้มีชีวิตที่ดี ไม่รู้พลัดพราก ไม่ถูกทอดทิ้ง จนสิ้นอายุขัย ภายใต้ร่มเงาของเจ้าของใหม่ผู้ใจบุญ

ขอให้เป็นกุศลแด่ผู้เป็นที่รัก ที่เคารพ ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ และที่ได้จากไปแล้ว ทั้งพ่อแม่ปู่ยาตายาย ตลอดจนผู้มีพระคุณของทั้งสองฝ่ายในครอบครัว

ขอให้เป็นกุศลแด่ผู้เป็นที่รักอันได้จากไปแล้ว คือลูกมีบุญ น้องต่อ กอบพันธุ์ ลักษโณภาส

ขอให้เป็นกุศลแก่ ผู้คนและสัตว์ที่บริโภคยา Synbiotic ที่ไปจากข้าพเจ้า ทั้งโดยการซื้อหา ทั้งที่ข้าพเจ้าให้เป็นทาน ขอให้เขาเหล่านั้นมีสุขภาพดี ที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้หายป่วยเป็นอัศจรรย์ และขอมอบกุศลเป็นมุทิตาสักการะต่อท่านผู้ผลิต Synbiotic ด้วยเถิด

ขอให้ทรงอานุภาพ เป็นพลวปัจจัย บังเกิดและคุ้มครอง สามี และบุตรธิดาของข้าพเจ้าในปัจจุบันชาติ คือ คุณสมธรรม สระกวี ลูกสายใย สระกวี ลูกสระ สระกวี และลูกกวี สระกวี ขอให้เราอยู่ร่มเย็นเป็นสุข สุขภาพแข็งแรง

โดยเฉพาะวันนี้ เป็นวันเกิดของสายใย ข้าพเจ้าจึงใคร่ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย และกุศลนานาที่ข้าพเจ้าได้สร้าง และสั่งสมมา ประมวลรวมเป็นพลวปัจจัย เป็นพรอันศักดิ์สิทธิ์ ทรงอานุภาพ ต่อสายใย ขอให้สายใยมีความสุขความเจริญ ประสบแต่สิ่งดีงาม ความเลิศ ความประเสริฐ ทั้งปวง นับแต่วันคล้ายวันเกิดนี้ และตลอดไปเทอญ สาธุ

ขอให้แคล้วคลาดจากภัยพิบัติและหมู่มารทั้งปวง ขอให้พบเจอแต่กัลยาณมิตร ขอให้กุศลนี้ดึงดูดแต่บริวารที่ดี บริวารที่ซื่อสัตย์ มีจิตกุศล

ให้แคล้วคลาดจากเพทภัยภยันตรายทั้งหลาย ให้ประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ ในทุกที่ที่เหยียบย่าง ในทุกกิจการงานที่ทำอันชอบ ขอให้มีเงินทองไหลมาเทมา เพื่อให้พวกเราได้สร้างกุศลต่างๆอย่างราบรื่น สาธุ

ขอให้เป็นกุศลติดกายใจพวกเราจนถึงที่สุดแห่งธรรม ขอให้ได้ถึงพระนิพพานในชาตินี้

แต่หากเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร ขอให้พวกเราเกิดในภพภูมิของมนุษย์และเทวาเท่านั้น ขอให้เป็นเลิศทั้งบริสุทธิคุณ กรุณาธิคุณ และปัญญาธิคุณ ตามรอยพระบาทพระบรมศาสดา

เมื่อเป็นมนุษย์ ขอให้ได้ถึงเพศอันอุดม ขอให้เกิดเป็นชาย มีสติปัญญาดี มีอวัยวะสมบูรณ์ทั้งภายนอกภายใน

เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ได้ค้ำจุนพระพุทธศาสนา ขอให้ได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญอันเลิศ กับบุคคลผู้เป็นบัณทิต กับบุคคลผู้เป็นอริยะ

ขอให้ มีจิตใจ มีปฏิปทาที่จะได้บวชในบวรพุทธศาสนา

ขอจงเป็นพลวปัจจัยเพื่อการทำกุศลอย่างเนืองนิจ ขอให้เกิดเป็นผังสำเร็จเป็นอัศจรรย์ ทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพาน สาธุ สาธุ สาธุ

เช้า 5 เมษายน 2560
อายุ 62 ปี 1 เดือน 16 วัน

แผ่เมตตาไปสามแดนโลกธาตุหมื่นจักรวาล

อะหังสุขิโตโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าถึงซึ่งความสุข ปราศจากความทุกข์ ปราศจากเวรภัย ปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน ปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ

ขอให้มีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

สัพเพสัตตา สุขิตาโหนตุ สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย ขอให้มีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

สัพเพสัตตา กรรมะสักกาโหนตุ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตน เป็นผู้รับผลของกรรม เป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิด เป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย

สัตว์ทั้งหลายเหล่าใด จักทำกรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่วก็ตาม สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจะเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นๆ

อิทังเมปุณยะทังญาตินังโหนตุ สุขิตาโหนตุญาตุโยทุกขาปะมุญจันตุ ขอส่วนแห่งบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ซึ่งมีมารดาบิดา ครูบาอาจารย์ และผู้มีอุปการคุณแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นต้น ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้น จงมีความสุขพ้นจากความทุกข์เถิด

อิทังบุญญะทาพังสรรพตานังโหนตุ สุขิตาโหนตุ สัพเพสัตตา ทุกขาปะมุญจันตุ ขอส่วนแห่งบุญนี้ จงสำเร็จแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่เกิดเป็นชะลาพุชะก็ดี ที่เกิดเป็นอัณฑะชะก็ดี ที่เกิดเป็นสังเสทะชะก็ดี และที่เกิดเป็นโอปะปาติกะก็ดี มีมนุษย์และเทวดา มีเปรตชนและเจ้ากรรมนายเวร เป็นต้น

ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้น จงอนุโมทนาในส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วนี้ ท่านทั้งหลายที่มีทุกข์อยู่ ขอให้พ้นจากทุกข์ ท่านทั้งหลายที่มีสุขอยู่แล้ว ขอให้มีสุขยิ่งๆขึ้นไป โดยถ้วนทั่วทุกท่านทุกตัวตนเทอญ
 — — — — — — — — — — — — — -

บทอธิษฐานจิตอุทิศกุศล

ข้าพระพุทธเจ้า ขอตั้งจิตอธิษฐานอ้างถึง อำนาจแห่งคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ ตลอดทั้งบุญบารมีที่ข้าพเจ้าได้สวดมนต์เจริญจิตภาวนาในครั้งนี้ ได้รวมเป็นพลังบุญหนุนส่งให้สำเร็จผล ต่อเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า หรือท่านผู้หนึ่งผู้ใดที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ซึ่งเป็นเหตุให้ข้าพเจ้า ครอบครัวของข้าพเจ้า ได้รับผลกรรม เกิดทุกข์กายทุกข์ใจอยู่ ณ ขณะนี้ ขอให้ท่านได้รับส่วนแห่งบุญนี้ ขอให้ท่านมีแต่ความสุข ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย สมบูรณ์พูนผล ตลอดทั้งมีบุญบารมีได้เข้าถึงพระนิพพานด้วยเทอญ

ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจแห่งผลบุญ ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้ว ทั้งที่จะบำเพ็ญต่อไป ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในจักรวาลอันไพศาล ได้รวมเป็นพลวปัจจัย อำนวยผลประทานพร ให้ข้าพเจ้า และครอบครัวข้าพเจ้า ได้ประสบแต่ความสุขกายสุขใจ ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย ภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สัมฤทธิ์ผล ดังความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการเทอญ

สาธุ สาธุ สาธุ🙏🏻🙏🏻🙏🏻

*** ภาพประกอบบางภาพ นำมาจากเฟสบุ๊คเพจ “ปิ่นโตเสบียงบุญ” ขอขอบพระคุณ และอนุโมทนา สาธุ

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Yupayao ‘s Dhama Story’s story.