บุญทาน ศีล ภาวนา เพื่อวิวัฏคามินีกุศล /๒๑ ตุลาคม ๒๕๖0

เริ่มต้นวัน แห่งสัมมากาละ ณ เวลา ๔ น. ด้วยการตรึกระลึกถึงกุศลต่างๆที่ได้สร้างทำในระยะนี้ และที่วางแผนจะสร้างทำต่อไป

ได้ตั้งจิตอธิษฐาน ถึงการที่จะถวายปัจจัยทอดกฐิน วัดบางนา

เมื่อพระคุณเจ้า ๒ รูป จากวัดบางนา มาถึงหน้าบ้าน ได้น้อมถวายทาน ใส่บาตรด้วยน้ำดื่ม และน้อมถวายซองกฐิน

แล้วลงมือปฏิบัติดูแลหมาแมว

ระหว่างนั้น ได้สดับพระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ

ต่อด้วย เรื่องราวและปฏิปทา หลวงปู่ศรี มหาวีโร พระอริยะ ศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต รุ่นท้ายๆ
https://www.youtube.com/watch?v=ACQipPwbaPY

พุทโธ กัมมัฏฐาโม กรรมะจุติสัมพุทโธ

ขออุทิศกุศลจากการดูแลหมาแมว และสรรพสัตว์ในองคาพยพ แด่พระคุณเจ้าทั้งหลาย ครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทชี้นำหนทางธรรม ตลอดทั้งมวลกัลยาณมิตร ผู้ชี้แนะ ส่งเสริม หนทางแห่งบุญ และท่านผู้ได้ร่วมช่วยเหลือ ช่วยชีวิตสัตว์เหล่านี้มาด้วยวิถีต่างๆ🙏🏻

ขออุทิศกุศลนี้ แด่เจ้ากรรมนายเวร ทั้งของตนเอง และของสรรพสัตว์ที่ดูแล ขอท่านทั้งหลายได้โปรดโมทนา และอโหสิด้วยเถิด 🙏🏻

พักรับประทานอาหาร แล้วอาบน้ำชำระร่างกาย เตรียมสวดมนต์ เจริญสมาธิ

และวางปัจจัยหน้าพระพุทธรูป เพื่อเตรียมใส่กระปุกบุญ

ทำวัตรเช้า & สมาทานศีล ๕ & เจริญสมาธิ & รับพรพระ. 🙏🏻https://www.youtube.com/watch?v=-RGGGthhZBI&index=2&list=PLWGmGs-c_goVmfjFMd5cltVUUaHzUq48B

ธรรมจักรกัปวัตนสูตร
https://www.youtube.com/watch?v=_m7QitwdRqg&index=4&list=PLWGmGs-c_goVmfjFMd5cltVUUaHzUq48B

อิติปิโส 
https://www.youtube.com/watch?v=d9IJeiUIsw4&index=4&list=PLWGmGs-c_goVmfjFMd5cltVUUaHzUq48B

พาหุง (ชัยมงคลคาถา) 
https://www.youtube.com/watch?v=ywW-a3FvRZc&list=PLWGmGs-c_goVmfjFMd5cltVUUaHzUq48B&index=4

มหาการุณิโก ( ชะยะปริตร)
https://www.youtube.com/watch?v=oj7TwjTReP4&list=PLWGmGs-c_goVmfjFMd5cltVUUaHzUq48B&index=5

โมระปริตร (พระคาถายูงทอง) 
https://www.youtube.com/watch?v=lU47Pkc-dAE

โภชฌังคปริตร 
https://www.youtube.com/watch?v=IZvvIP7POdQ

พระคาถามงกุฏพระพุทธเจ้า ๙ จบ
https://www.youtube.com/watch?v=oZeAGha0KyY

สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา พะลัพปัตตา

ปัจเจกานัญ จะ ยังพะลัง อะระหันตานัญ

จะเตเชนะรักขัง พันธามิ สัพพะโส

พุทธังอธิษฐามิ

ธัมมังอธิษฐามิ

สังฆังอธิษฐามิ

บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน ประณตน้อมนำกุศลจากการเจริญจิตภาวนา รักษาศีล ถวายทาน ตลอดจนการก่อกุศลต่างๆ ในเช้านี้ เป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้า ทั้งพระสัมมาสัมพุทธะ และพระปัจเจกพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์ ทั้งที่ได้ตรัสรู้ธรรมในกาลก่อน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน และพระพุทธเจ้าที่จะทรงอุบัติขึ้นในอนาคตกาล พระอรหันตเจ้าทั้งปวง พระอริยสงฆ์ พระสุปะฏิปันโนทั้งหลาย รวมทั้งพระสงฆ์ที่ได้เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญ

ขอความนอบน้อม จงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค อรหันตเจ้าพระองค์นั้น 
ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์พระธรรม อันสมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้ว
ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์พระสงฆ์ อันเป็นอริยะสาวก และเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรงตามพระธรรมวินัย ในพระศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดา

ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายการสักการะ องค์พระรัตนตรัย ด้วยเศียรเกล้า สาธุ สาธุ สาธุ

ขอให้เป็นกุศลแด่มวลโอปะปาติกะ อันมีเทวดา สัมภเวสี เปรต อสุรกาย เป็นต้น กายละเอียดทั้งหลาย ที่สิงสถิตอยู่ ณ บ้านแห่งนี้ ,บ้านที่เพชรบุรี , ในหมู่บ้านนี้ และบริเวณโดยรอบ

ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้น จงอนุโมทนาในส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วนี้ โดยถ้วนทั่วทุกท่านทุกตัวตนเทอญ

ขอถวายเป็นกุศลแด่เทวดา พระอินทร์ พระพรหมทุกชั้น ทั้ง สามแดนโลกธาตุหมื่นจักรวาล

ขอน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล ต่อองค์พระสยามเทวาธิราช บุรพกษัตริยฺ์อันทรงคุณธรรมประเสริฐ อาทิพระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระปิยะมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี

มอบเป็นกุศลแก่สรรพสัตว์ สรรพวิญญาณ สรรพคู่กรรมคู่เวร สรรพเจ้ากรรมนายเวร ทั้ง สามแดนโลกธาตุหมื่นจักรวาล ขอท่านทั้งหลายได้โปรดเห็นชอบให้กรรมทั้งหมดทั้งสิ้นที่เคยมีต่อกันได้กลายเป็นอโหสิกรรม เพื่อเป็นหนทางสู่มรรคผลนิพพานของเราทั้งปวง สาธุ

ขอให้เป็นกุศลแก่ ผู้บริโภคยา Synbiotic ที่ไปจากข้าพเจ้า ทั้งพระสงฆ์ ผู้คน และสัตว์ ทั้งโดยการซื้อหา ทั้งที่ข้าพเจ้าน้อมถวาย และให้เป็นทาน ขอให้ทุกท่าน ทุกตัวตน มีสุขภาพดี ที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้หายป่วยเป็นอัศจรรย์ และขอมอบกุศลเป็นมุทิตาสักการะต่อท่านผู้ผลิต Synbiotic ด้วยเถิด

ขอให้เป็นกุศลแก่บริวาร ทั้งผู้คนและสัตว์ ขอให้เป็นพลวปัจจัยให้บริวารที่เป็นสัตว์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยเหตุใดๆก็ตาม ขอให้สัตว์บริวารเหล่านั้นหายป่วยเป็นอัศจรรย์ และมีชีวิตที่ดี มีสุขภาพดีสืบไป สาธุ

ขอให้บริวารที่เป็นมนุษย์ผู้ดูแลสัตว์ ได้พัฒนาจิตใจ ให้รู้บาปบุญคุณโทษ ให้มีความซื่อสัตย์ มีจิตใจเมตตา

แม้สัตว์บางตัวที่ได้ไปจากครอบครัวเราแล้ว ก็ขอให้มีชีวิตที่ดี ไม่รู้พลัดพราก ไม่ถูกทอดทิ้ง จนสิ้นอายุขัย ภายใต้ร่มเงาของเจ้าของใหม่ผู้ใจบุญ

ขอให้เป็นกุศลแด่ผู้เป็นที่รัก ที่เคารพ ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ และที่ได้จากไปแล้ว ทั้งพ่อแม่ปู่ยาตายาย ตลอดจนผู้มีพระคุณของทั้งสองฝ่ายในครอบครัว

ขอให้เป็นกุศลแด่ผู้เป็นที่รักอันได้จากไปแล้ว คือลูกมีบุญ น้องต่อ กอบพันธุ์ ลักษโณภาส

ขอให้ทรงอานุภาพ เป็นพลวปัจจัย บังเกิดต่อ และคุ้มครอง สามี และบุตรธิดาของข้าพเจ้าในปัจจุบันชาติ

ขอให้ครอบครัวเรา แคล้วคลาดจากภัยพิบัติและหมู่มารทั้งปวง ขอให้พวกเราเข้าสู่ภาวะปลอดหนี้สิน โดยเร็วพลัน

ขอให้พบเจอแต่กัลยาณมิตร ขอให้กุศลนี้ดึงดูดแต่บริวารที่ดี บริวารที่ซื่อสัตย์ มีจิตกุศล

ให้พวกเราแคล้วคลาดจากเพทภัยภยันตรายทั้งหลาย ขอให้เราอยู่ร่มเย็นเป็นสุข สุขภาพแข็งแรง ให้ประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ ในทุกที่ที่เหยียบย่าง ในทุกกิจการงานที่ทำอันชอบ ขอให้มีเงินทองไหลมาเทมา เพื่อให้พวกเราได้สร้างกุศลต่างๆอย่างราบรื่น

ขอให้เป็นกุศลติดกายใจพวกเราจนถึงที่สุดแห่งธรรม ขอให้ได้ถึงพระนิพพานในชาตินี้

แต่หากเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร ขอให้พวกเราเกิดในภพภูมิของมนุษย์และเทวาเท่านั้น ขอให้เป็นเลิศทั้งบริสุทธิคุณ กรุณาธิคุณ และปัญญาธิคุณ ตามรอยพระบาทพระบรมศาสดา

เมื่อเป็นมนุษย์ ขอให้ได้ถึงเพศอันอุดม ขอให้เกิดเป็นชาย มีสติปัญญาดี มีอวัยวะสมบูรณ์ทั้งภายนอกภายใน

เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ได้ค้ำจุนพระพุทธศาสนา ขอให้ได้สร้างกุศลกับเนื้อนาบุญอันเลิศ กับบุคคลผู้เป็นบัณทิต กับบุคคลผู้เป็นอริยะ

ขอให้ มีจิตใจ มีปฏิปทาที่จะได้บวชในบวรพุทธศาสนา

ขอจงเป็นพลวปัจจัยเพื่อการทำกุศลอย่างเนืองนิจ ขอให้เกิดเป็นผังสำเร็จเป็นอัศจรรย์ ทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพาน

แต่หากข้าพเจ้ามีบุญถึง มีวาสนาส่งเสริม และสิ้นเวรสิ้นกรรมทุกประการ ต่อทุกท่าน ทุกตัวตน ทุกผู้ทุกนามแล้ว ด้วยวิถีใดๆก็ตาม ข้าพเจ้าใคร่ขอถึงซึ่งพระนิพพานในชาตินี้

ขอให้เป็นพลวปัจจัยนำมาซึ่งสมาธิและปัญญา ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ได้ถึงซึ่งวิวัฏสงสารในอนาคตอันใกล้ — ในชาตินี้ เทอญ🙏🏻🙏🏻🙏🏻

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖o
 อายุ ๖๒ ปี ๘ เดือน ๑ วัน

*** 🙏🏻 ภาพประกอบบางส่วน จากเฟสบุ๊คเพจ “ปิ่นโตเสบียงบุญ” ขอขอบคุณ และโมทนา

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.