บุญทาน ศีล ภาวนา เพื่อวิวัฏคามินีกุศล /๓ ธันวาคม ๒๕๖0- วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

เริ่มต้นวันแห่งสัมมากาละ ณ เวลา ๕. ๓Oน. ด้วยการ ตรึกระลึกถึงกุศลที่ได้สร้างทำในระยะนี้ ตั้งโมทนาจิตต่อบรรดาผู้เป็นต้นบุญ ผู้เป็นสะพานบุญ และผู้ร่วมเส้นทางกุศล ทั้งบุคคลในครอบครัว และกัลยาณมิตรทั้งหลาย 🙏🏻

เวลา ๖.oo น. สดับพระธรรมเทศนา โดยพระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร และโอนปัจจัยบูชาธรรมพระคุณเจ้าพระมหาบุญช่วย เพื่อร่วมบุญค่าเวลาสถานีวิทยุ ในการเผยแผ่ธรรมะของพระคุณเจ้า

โอนปัจจัยทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อร่วมทำนุบำรุงรักษาธาตุขันธุ์พระภิกษุอาพาธ เป็นพุทธบูชา และน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ พระญาณสังวรณ์สังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฒโน)

หลังจากนั้นลงมือปฏิบัติ ดูแล รักษา หมาแมว ระหว่างนั้นสดับและสวด “ธัมมจักรกัปวัฏนสูตร” ไปด้วย

พุทโธ กัมมัฏฐาโม กรรมะจุติสัมพุทโธ

ขออุทิศกุศลจากการดูแลหมาแมว และสรรพสัตว์ในองคาพยพ แด่พระคุณเจ้าทั้งหลาย ครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทชี้นำหนทางธรรม ตลอดทั้งมวลกัลยาณมิตร ผู้ชี้แนะ ส่งเสริม หนทางแห่งบุญ และท่านผู้ได้ร่วมช่วยเหลือ ช่วยชีวิตสัตว์เหล่านี้มาด้วยวิถีต่างๆ🙏🏻

ขออุทิศกุศลนี้ แด่เจ้ากรรมนายเวร ทั้งของตนเอง และของสรรพสัตว์ที่ดูแล ขอท่านทั้งหลายได้โปรดโมทนา และอโหสิด้วยเถิด 🙏🏻

๙.๓o น. พักรับประทานอาหาร และฟังเรื่องราว ปฏิปทา บางส่วนของ หลวงปู่กินรี จันทิโย

o๙ .๔o น. อาบน้ำชำระร่างกาย เตรียมสวดมนต์ เจริญสมาธิ

และวางปัจจัยหน้าพระพุทธรูป เพื่อเตรียมใส่กระปุกบุญ และซองบุญ

*** ขอบันทึกด้วยว่า ลูกสาว เป็นผู้สละปัจจัยซื้อพวงมาลัย บูชาพระในวันพระนี้ ขอบุญรักษา ขอคุณพระคุ้มครองลูก ในทุกวัน ในทุกสถานการณ์ สาธุ

น.ทำวัตรเช้า & สมาทานศีล ๕ & เจริญสมาธิ & รับพรพระ. 🙏🏻https://www.youtube.com/watch?v=-RGGGthhZBI&index=2&list=PLWGmGs-c_goVmfjFMd5cltVUUaHzUq48B

ธรรมจักรกัปวัตนสูตร
https://www.youtube.com/watch?v=_m7QitwdRqg&index=4&list=PLWGmGs-c_goVmfjFMd5cltVUUaHzUq48B

*** ในการสวดบทนี้ วาระนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นสักการะบูชาองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย ซึ่งท่านได้สดับบทสวดนี้ อันเหล่า“ตุ๊เจ้า” หลายรูปที่รายล้อมองค์ท่าน สวดถวายองค์ท่าน ไม่กี่นาทีก่อนที่ครูบาเจ้าจะละสังขาร ในวันที่ ๒o กุมภาพันธ์ ๒๔๘๑

ขอสักการะบูชาธรรมครูบาเจ้า และขอน้อมบูชาตบะบารมีแห่งองค์ท่าน ได้โปรดคุ้มครอง อภิบาล หลวงพ่อธัมมชโย ผู้เดินบนเส้นทางแห่งโพธิสัตว์เช่นเดียวกับท่าน และกำลังประสบวิบากกรรมคล้ายๆที่ท่านได้ก้าวผ่าน ด้วยเถิด

อิติปิโส 
https://www.youtube.com/watch?v=d9IJeiUIsw4&index=4&list=PLWGmGs-c_goVmfjFMd5cltVUUaHzUq48B

พาหุง (ชัยมงคลคาถา) 
https://www.youtube.com/watch?v=ywW-a3FvRZc&list=PLWGmGs-c_goVmfjFMd5cltVUUaHzUq48B&index=4

มหาการุณิโก ( ชะยะปริตร)
https://www.youtube.com/watch?v=oj7TwjTReP4&list=PLWGmGs-c_goVmfjFMd5cltVUUaHzUq48B&index=5

โมระปริตร (พระคาถายูงทอง) 
https://www.youtube.com/watch?v=lU47Pkc-dAE

โภชฌังคปริตร 
https://www.youtube.com/watch?v=IZvvIP7POdQ

พระคาถามงกุฏพระพุทธเจ้า ๙ จบ
https://www.youtube.com/watch?v=oZeAGha0KyY

สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา พะลัพปัตตา

ปัจเจกานัญ จะ ยังพะลัง อะระหันตานัญ

จะเตเชนะรักขัง พันธามิ สัพพะโส

พุทธังอธิษฐามิ

ธัมมังอธิษฐามิ

สังฆังอธิษฐามิ

บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน ประณตน้อมนำกุศลจากการเจริญจิตภาวนา รักษาศีล ถวายทาน ตลอดจนการก่อกุศลต่างๆ ในเช้านี้ เป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้า ทั้งพระสัมมาสัมพุทธะ และพระปัจเจกพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์ ทั้งที่ได้ตรัสรู้ธรรมในกาลก่อน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน และพระพุทธเจ้าที่จะทรงอุบัติขึ้นในอนาคตกาล พระอรหันตเจ้าทั้งปวง พระอริยสงฆ์ พระเดชพระคุณครูบาอาจารย์ทั้งหมดทั้งสิ้นพระสุปะฏิปันโนทั้งหลาย รวมทั้งพระคุณเจ้้าผู้เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญ

ขอความนอบน้อม จงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค อรหันตเจ้าพระองค์นั้น 
ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์พระธรรม อันสมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้ว
ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์พระสงฆ์ อันเป็นอริยะสาวก และเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรงตามพระธรรมวินัย ในพระศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดา

ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายการสักการะ องค์พระรัตนตรัย ด้วยเศียรเกล้า สาธุ สาธุ สาธุ

ขอให้เป็นกุศลแด่มวลโอปะปาติกะ อันมีเทวดา สัมภเวสี เปรต อสุรกาย เป็นต้น กายละเอียดทั้งหลาย ที่สิงสถิตอยู่ ณ บ้านแห่งนี้ ,บ้านที่เพชรบุรี , ในหมู่บ้านนี้ และบริเวณโดยรอบ

ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้น จงอนุโมทนาในส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วนี้ โดยถ้วนทั่วทุกท่านทุกตัวตนเทอญ

ขอถวายเป็นกุศลแด่เทวดา พระอินทร์ พระพรหมทั้งหลายทั้งปวง ด้วยจิตคารวะเป็นพิเศษ ต่อ ท่านท้าวสหัมบดีพรหม และทั้งพระพรหมทุกชั้น สามแดนโลกธาตุหมื่นจักรวาล

ขอน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล ต่อองค์พระสยามเทวาธิราช บุรพกษัตริยฺ์อันทรงคุณธรรมประเสริฐ อาทิพระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระปิยะมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี

มอบเป็นกุศลแก่สรรพสัตว์ สรรพวิญญาณ สรรพคู่กรรมคู่เวร สรรพเจ้ากรรมนายเวร ทั้ง สามแดนโลกธาตุหมื่นจักรวาล ขอท่านทั้งหลายได้โปรดเห็นชอบให้กรรมทั้งหมดทั้งสิ้นที่เคยมีต่อกันได้กลายเป็นอโหสิกรรม เพื่อเป็นหนทางสู่มรรคผลนิพพานของเราทั้งปวง สาธุ

ขอให้เป็นกุศลแก่ ผู้บริโภคยา Synbiotic ที่ไปจากข้าพเจ้า ทั้งพระสงฆ์ ผู้คน และสัตว์ ทั้งโดยการซื้อหา ทั้งที่ข้าพเจ้าน้อมถวาย และให้เป็นทาน ขอให้ทุกท่าน ทุกตัวตน มีสุขภาพดี ที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้หายป่วยเป็นอัศจรรย์ และขอมอบกุศลเป็นมุทิตาสักการะต่อท่านผู้ผลิต Synbiotic ด้วยเถิด

ขอให้เป็นกุศลแก่บริวาร ทั้งผู้คนและสัตว์ ขอให้เป็นพลวปัจจัยให้บริวารที่เป็นสัตว์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยเหตุใดๆก็ตาม ขอให้สัตว์บริวารเหล่านั้นหายป่วยเป็นอัศจรรย์ และมีชีวิตที่ดี มีสุขภาพดีสืบไป สาธุ

ขอให้บริวารที่เป็นมนุษย์ผู้ดูแลสัตว์ ได้พัฒนาจิตใจ ให้รู้บาปบุญคุณโทษ ให้มีความซื่อสัตย์ มีจิตใจเมตตา

แม้สัตว์บางตัวที่ได้ไปจากครอบครัวเราแล้ว ก็ขอให้มีชีวิตที่ดี ไม่รู้พลัดพราก ไม่ถูกทอดทิ้ง จนสิ้นอายุขัย ภายใต้ร่มเงาของเจ้าของใหม่ผู้ใจบุญ

ขอให้เป็นกุศลแด่ผู้เป็นที่รัก ที่เคารพ ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ และที่ได้จากไปแล้ว ทั้งพ่อแม่ปู่ยาตายาย ตลอดจนผู้มีพระคุณของทั้งสองฝ่ายในครอบครัว

ขอให้เป็นกุศลแด่ผู้เป็นที่รักอันได้จากไปแล้ว คือลูกมีบุญ น้องต่อ กอบพันธุ์ ลักษโณภาส

ขอให้ทรงอานุภาพ เป็นพลวปัจจัย บังเกิดต่อ และคุ้มครอง สามี และบุตรธิดาของข้าพเจ้าในปัจจุบันชาติ

ขอให้ครอบครัวเรา แคล้วคลาดจากภัยพิบัติและหมู่มารทั้งปวง ขอให้พวกเราเข้าสู่ภาวะปลอดหนี้สิน โดยเร็วพลัน

ขอให้พบเจอแต่กัลยาณมิตร ขอให้กุศลนี้ดึงดูดแต่บริวารที่ดี บริวารที่ซื่อสัตย์ มีจิตกุศล

ให้พวกเราแคล้วคลาดจากเพทภัยภยันตรายทั้งหลาย ขอให้เราอยู่ร่มเย็นเป็นสุข สุขภาพแข็งแรง ให้ประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ ในทุกที่ที่เหยียบย่าง ในทุกกิจการงานที่ทำอันชอบ ขอให้มีเงินทองไหลมาเทมา เพื่อให้พวกเราได้สร้างกุศลต่างๆอย่างราบรื่น

ขอให้เป็นกุศลติดกายใจพวกเราจนถึงที่สุดแห่งธรรม ขอให้ได้ถึงพระนิพพานในชาตินี้

แต่หากเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร ขอให้พวกเราเกิดในภพภูมิของมนุษย์และเทวาเท่านั้น ขอให้เป็นเลิศทั้งบริสุทธิคุณ กรุณาธิคุณ และปัญญาธิคุณ ตามรอยพระบาทพระบรมศาสดา

เมื่อเป็นมนุษย์ ขอให้ได้ถึงเพศอันอุดม ขอให้เกิดเป็นชาย มีสติปัญญาดี มีอวัยวะสมบูรณ์ทั้งภายนอกภายใน

เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ได้ค้ำจุนพระพุทธศาสนา ขอให้ได้สร้างกุศลกับเนื้อนาบุญอันเลิศ กับบุคคลผู้เป็นบัณทิต กับบุคคลผู้เป็นอริยะ

ขอให้ มีจิตใจ มีปฏิปทาที่จะได้บวชในบวรพุทธศาสนา

ขอจงเป็นพลวปัจจัยเพื่อการทำกุศลอย่างเนืองนิจ ขอให้เกิดเป็นผังสำเร็จเป็นอัศจรรย์ ทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพาน

แต่หากข้าพเจ้ามีบุญถึง มีวาสนาส่งเสริม และสิ้นเวรสิ้นกรรมทุกประการ ต่อทุกท่าน ทุกตัวตน ทุกผู้ทุกนามแล้ว ด้วยวิถีใดๆก็ตาม ข้าพเจ้าใคร่ขอถึงซึ่งพระนิพพานในชาตินี้

ขอให้เป็นพลวปัจจัยนำมาซึ่งสมาธิและปัญญา ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ได้ถึงซึ่งวิวัฏสงสารในอนาคตอันใกล้ — ในชาตินี้ เทอญ🙏🏻🙏🏻🙏🏻

อธิษฐานย้ำ : “ ขอบุญกุศลที่เกิดจากการเจริญจิตภาวนา รักษาศีล ถวายทาน ทำทาน ในครั้งนี้ ส่งผลสำเร็จแด่ บิดา มารดา ปู่ยาตายาย ครูบาอาจารย์ สามีภรรยา บุตร ญาติ พี่น้อง ทั้งในชาตินี้และในอดีตชาติ เหล่าเทวดา พระพรหมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ผู้มีพระคุณ ผู้มีอุปการคุณ สรรรพชีวิตทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏ ทั้ง๓๑ภพภูมิและในทุกๆจักรวาล

ขอท่านทั้งหลายเหล่านี้ รับผลบุญจากข้าพเจ้า ที่มีทุกข์ขอให้หมดทุกข์ 
ที่มีสุขขอให้มีสุขยิ่งๆขึ้นไป กรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้เคยก่อไว้ทั้งในชาตินี้และในอดีตชาติ ขอท่านเจ้ากรรมนายเวรรับผลบุญนี้ แล้วโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า กรรมอันใดที่ผู้ใดกระทำแก่ข้าพเจ้าไว้ ทั้งในชาตินี้และในอดีตชาติ ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน

ขอบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้ ส่งผลให้ข้าพเจ้ามีอุปนิสัย มีจิตใจที่มุ่งมั่น และมีความเจริญก้าวหน้าในพระธรรมยิ่งๆขึ้นในทุกภพชาติอันล้วนเป็นสุขคติภูมิ จนกว่าจะถึงนิพพาน อย่าได้พบพานอุปสรรคความทุกข์ยากอดอยาก ขอให้มีพละกำลังกาย กำลังทรัพย์ เพียงพอที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป

๓ ธันวาคม ๒๕๖o/ วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑
 อายุ ๖๒ ปี ๙ เดือน ๑๓วัน
(บันทึก ณ เวลา ๑๑.๑๓ น.)