บุญทำวัตรเช้า & สวดมนต์ & พระปริตร & พระคาถา / 6 มีนาคม 2560

ทำวัตรเช้า & สมาทานศีล & ทำสมาธิ & รับพรพระ (version เสียงหลวงพ่อธัมมชโย)
https://www.youtube.com/watch?v=-RGGGthhZBI&index=2&list=PLWGmGs-c_goVmfjFMd5cltVUUaHzUq48B

ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร
https://www.youtube.com/watch?v=Hch1NQ2l-qM

อิติปิโส
https://www.youtube.com/watch?v=d9IJeiUIsw4&index=4&list=PLWGmGs-c_goVmfjFMd5cltVUUaHzUq48B

ชัยมงคลคาถา (พาหุง)
https://www.youtube.com/watch?v=ywW-a3FvRZc&index=5&list=PLWGmGs-c_goVmfjFMd5cltVUUaHzUq48B

มหาการุณิโก
https://www.youtube.com/watch?v=oj7TwjTReP4&index=6&list=PLWGmGs-c_goVmfjFMd5cltVUUaHzUq48B

โภชฌังคปริตร 
https://www.youtube.com/watch?v=IvHCPBb8EvA

พระคาถามงกุฏพระพุทธเจ้า 9 จบ
https://www.youtube.com/watch?v=oZeAGha0KyY

พระคาถาชินบัญชร (พร้อมอธิษฐานแผ่เมตตา)
https://www.youtube.com/watch?v=QjtqpsYDPbc

บูชาหลวงพ่อโสธร

สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา

พะลัพปัตตา ปัจเจกานัญ จะ ยังพะลัง

อะระหันตานัญ จะเตเชนะรักขัง พันธามิ สัพพะโส

พุทธังอธิษฐามิ

ธัมมังอธิษฐามิ

สังฆังอธิษฐามิ
 — — — — — — — — — — — —

บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน ประณตน้อมนำกุศลจากการเจริญจิตภาวนาอันชอบแล้วในเช้านี้ เป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้า ทั้งพระสัมมาสัมพุทธะ และพระปัจเจกพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์ ทั้งที่ได้ตรัสรู้ธรรมในกาลก่อน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน และพระพุทธเจ้าที่จะทรงอุบัติขึ้นในอนาคตกาล

พระอรหันตเจ้าทั้งปวง พระอริยสงฆ์ พระสุปะฏิปันโนทั้งหลาย พระอรรถคาถาจารย์ทั้งปวงที่ได้เมตตาสืบค้น รังสรรค์ พระคาถาอันมีคุณประเสริฐ

ขอให้เป็นกุศลแด่มวลเทวดา สัมภเวสี กายละเอียดทั้งหลาย ที่สิงสถิตอยู่ ณ บ้านนี้ และบ้านที่เพชรบุรี

ถวายเป็นกุศลแด่เทวดา พระพรหมทุกชั้น ทั้ง สามแดนโลกธาตุหมื่นจักรวาล พระสยามเทวาธิราช บุรพกษัตริยฺ์อันทรงคุณธรรมประเสริฐ อาทิพระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระปิยะมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี

ขอนอบน้อมถวายเป็นกุศลแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง สามแดนโลกธาตุหมื่นจักรวาล

มอบเป็นกุศลแก่สรรพสัตว์ สรรพวิญญาณ สรรพคู่กรรมคู่เวร สรรพเจ้ากรรมนายเวร ทั้ง สามแดนโลกธาตุหมื่นจักรวาล

ขอน้อมถวายเป็นสักการะบูชา แด่หลวงพ่อธัมมชโย ขอให้ท่านพ้นภัยพาล หากยังมีเศษกรรมใดที่ท่านจำต้องเผชิญ ขอท่านได้ลุล่วงด้วยจิตผ่องแผ้ว อุเบกขา เมตตา ตามที่ท่านได้สั่งสมบารมี และตั้งจิตอธิษฐานมาดีแล้วนั้น

ขอให้เป็นกุศลแก่ลูกๆพระธัมมทั้งหลาย ที่ได้ตั้งใจอันบริสุทธิ์ ยอมอุทิศแม้ชีวิตเพื่อปกป้องพระศาสนา และหลวงพ่อธัมมชโยอันเป็นศูนย์รวม เป็นหลักชัย เพื่อถึงที่สุดแห่งธรรม

ขอให้เป็นกุศลต่อเหล่าหมู่มารภัยพาล ที่เป็นคู่กรรมคู่เวร เจ้ากรรมนายเวร ของหลวงพ่อ ขอท่านทั้งหลายได้มีบุญมาตัดรอนอกุศลจิต ไม่ให้ท่านต้องถลำลึกสู่หนทางอบายไปมากกว่านี้ แต่หากท่านต้องเดินทางสู่ทุกขคติภูมิในภายภาคหน้า ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศกุศลให้ท่านได้พ้นจากอบาย แล้วได้ย้อนกลับมาสร้างกุศลตามติดหลวงพ่อ เพื่อร่วมหนทางอันประเสริฐ จนถึงที่สุดแห่งธรรมไปด้วยกัน สาธุ

ขอให้เป็นกุศลแก่บริวาร ทั้งผู้คนและสัตว์ แม้สัตว์บางตัวที่ได้ไปจากครอบครัวเราแล้ว ก็ขอให้มีชีวิตที่ดี ไม่รู้พลัดพราก ไม่ถูกทอดทิ้ง จนสิ้นอายุขัย ภายใต้ร่มเงาของเจ้าของใหม่ผู้ใจบุญ

ขอให้เป็นกุศลแด่ผู้เป็นที่รัก ที่เคารพ ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ และที่ได้จากไปแล้ว ทั้งพ่อแม่ปู่ยาตายาย ตลอดจนผู้มีพระคุณของทั้งสองฝ่ายในครอบครัว

ขอให้เป็นกุศลแด่ผู้เป็นที่รักอันได้จากไปแล้ว คือลูกมีบุญ น้องต่อ กอบพันธุ์ ลักษโณภาส

ขอให้เป็นกุศลแก่ ผู้คนและสัตว์ที่บริโภคยา Synbiotic ที่ไปจากข้าพเจ้า ทั้งโดยการซื้อหา ทั้งที่ข้าพเจ้าให้เป็นทาน ขอให้เขาเหล่านั้นมีสุขภาพดี ที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้หายป่วยเป็นอัศจรรย์ และขอมอบกุศลเป็นมุทิตาสักการะต่อท่านผู้ผลิต Synbiotic ด้วยเถิด

ขอให้เป็นกุศลแก่ตนเองและครอบครัว ขอให้เราอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ให้สุขภาพแข็งแรง ให้แคล้วคลาดจากภัยพิบัติและหมู่มารทั้งปวง ขอให้มีเงินทองไหลมาเทมา เพื่อให้พวกเราได้สร้างกุศลต่างๆอย่างราบรื่น

ขอให้เป็นกุศลติดกายใจพวกเราจนถึงที่สุดแห่งธรรม ขอให้ได้ถึงพระนิพพานในชาตินี้

แต่หากเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร ขอให้พวกเราเกิดในภพภูมิของมนุษย์และเทวาเท่านั้น ขอให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ได้ค้ำจุนพระพุทธศาสนาตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานกันทุกคน สาธุ สาธุ สาธุ

เช้า 6 มีนาคม 2560

อายุ 62 ปี 14 วัน

Like what you read? Give Yupayao ‘s Dhama Story a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.