บุญสดับเสียงพุทธมนต์

https://www.youtube.com/watch?v=r8dA7zEVEnk

สร้างสมาธิ จิตสว่างสงบเย็น เป็นศิริมงคลแก่ชีวิต

เช้า 1 มีนาคม 2560
อายุ 62 ปี 9 วัน

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Yupayao ‘s Dhama Story’s story.