บุญสวดมนต์ & พระคาถา & พระปริตร เช้าวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ทำวัตรเช้า & สมาทานศีล & ทำสมาธิ & รับพรพระ (version เสียงหลวงพ่อธัมมชโย)
https://www.youtube.com/watch?v=-RGGGthhZBI&index=2&list=PLWGmGs-c_goVmfjFMd5cltVUUaHzUq48B

ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร
https://www.youtube.com/watch?v=Hch1NQ2l-qM

อิติปิโส
https://www.youtube.com/watch?v=d9IJeiUIsw4&index=4&list=PLWGmGs-c_goVmfjFMd5cltVUUaHzUq48B

ชัยมงคลคาถา (พาหุง)
https://www.youtube.com/watch?v=ywW-a3FvRZc&index=5&list=PLWGmGs-c_goVmfjFMd5cltVUUaHzUq48B

มหาการุณิโก
https://www.youtube.com/watch?v=oj7TwjTReP4&index=6&list=PLWGmGs-c_goVmfjFMd5cltVUUaHzUq48B

โภชฌังคปริตร ( 2 จบ)
https://www.youtube.com/watch?v=IvHCPBb8EvA

พระคาถามงกุฏพระพุทธเจ้า 27 จบ
https://www.youtube.com/watch?v=oZeAGha0KyY

สวดบูชาหลวงพ่อพุทธโสธร 9 จบ
https://www.youtube.com/watch?v=3ue-Z4vkf3M

พระคาถาชินบัญชร (พร้อมอธิษฐานแผ่เมตตา)
https://www.youtube.com/watch?v=QjtqpsYDPbc
 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา

พะลัพปัตตา ปัจเจกานัญ จะ ยังพะลัง

อะระหันตานัญ จะเตเชนะรักขัง พันธามิ สัพพะโส

พุทธังอธิษฐามิ

ธัมมังอธิษฐามิ

สังฆังอธิษฐามิ
 — — — — — — — — — — — —

บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน ประณตน้อมนำกุศลจากการบำเพ็ญภาวนาอันชอบแล้วในเช้านี้ เป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้า ทั้งพระสัมมาสัมพุทธะ และพระปัจเจกพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์ ทั้งที่ได้ตรัสรู้ธรรมในกาลก่อน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน และพระพุทธเจ้าที่จะอุบัติขึ้นในอนาคตกาล

พระอรหันตเจ้าทั้งปวง พระอริยสงฆ์ พระสุปฏิปันโนทั้งหลาย พระอรรถคาถาจารย์ทั้งปวงที่ได้เมตตาสืบค้น รังสรรค์ พระคาถาอันมีคุณประเสริฐ

ขอให้เป็นกุศลแด่มวลเทวดา สัมภเวสี กายละเอียดทั้งหลาย ที่สิงสถิตอยู่ ณ บ้านนี้ และบ้านที่เพชรบุรี

ถวายเป็นกุศลแด่เทวดาทั่วภิภพจักรวาล พระพรหมทุกชั้น พระสยามเทวาธิราช บุรพกษัตริยฺ์อันทรงคุณธรรมประเสริฐ อาทิพระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระปิยะมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี

ขอนอบน้อมถวายเป็นกุศลแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วภิภพจักรวาล

มอบเป็นกุศลแก่สรรพสัตว์ สรรพวิญญาณ สรรพคู่กรรมคู่เวร สรรพเจ้ากรรมนายเวร ทั้ง 3 แดนโลกธาตุ

ขอน้อมถวายเป็นสักการะบูชา แด่หลวงพ่อธัมมชโย ขอให้ท่านพ้นภัยพาล หากยังมีเศษกรรมใดที่ท่านจำต้องเผชิญ ขอท่านได้ลุล่วงด้วยจิตผ่องแผ้ว อุเบกขา เมตตา ตามที่ท่านได้สั่งสมบารมี และตั้งจิตอธิษฐานมาดีแล้วนั้น

ขอให้เป็นกุศลแก่ลูกๆพระธัมมทั้งหลาย ที่ได้ตั้งใจอันบริสุทธิ์ ยอมอุทิศแม้ชีวิตเพื่อปกป้องพระศาสนา และหลวงพ่อธัมมชโยอันเป็นศูนย์รวม เป็นหลักชัย เพื่อถึงที่สุดแห่งธรรม

ขอให้เป็นกุศลต่อเหล่าหมู่มารภัยพาล ที่เป็นคู่กรรมคู่เวร เจ้ากรรมนายเวร ของหลวงพ่อ ขอท่านทั้งหลายได้มีบุญมาตัดรอนอกุศลจิต ไม่ให้ท่านต้องถลำลึกสู่หนทางอบายไปมากกว่านี้ แต่หากท่านต้องเดินทางสู่ทุกขคติภูมิในภายภาคหน้า ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศกุศลให้ท่านได้พ้นจากอบาย แล้วได้ย้อนกลับมาสร้างกุศลตามติดหลวงพ่อ เพื่อร่วมหนทางอันประเสริฐ จนถึงที่สุดแห่งธรรมไปด้วยกัน สาธุ

ขอให้เป็นกุศลแก่บริวาร ทั้งผู้คนและสัตว์ แม้สัตว์บางตัวที่ได้ไปจากครอบครัวเราแล้ว ก็ขอให้มีชีวิตที่ดี ไม่รู้พลัดพราก ไม่ถูกทอดทิ้ง จนสิ้นอายุขัย ภายใต้ร่มเงาของเจ้าของใหม่ผู้ใจบุญ

ขอให้เป็นกุศลแด่ผู้เป็นที่รักอันได้จากไปแล้วและที่ยังอยู่ ทั้งพ่อแม่ปู่ยาตายาย ตลอดจนผู้มีพระคุณของทั้งสองฝ่ายในครอบครัว

ขอให้เป็นกุศลแด่ผู้เป็นที่รักอันได้จากไปแล้ว คือลูกมีบุญ น้องต่อ กอบพันธุ์ ลักษโณภาส พี่ต้อม ภาณุวัฒน์ จินตะเวช พี่แหม่ม ประศาสนีย์ เนื้อนวล

ขอให้เป็นกุศลแก่ ผู้คนและสัตว์ที่บริโภคยา Synbiotic ที่ไปจากข้าพเจ้า ทั้งโดยการซื้อหา ทั้งที่ข้าพเจ้าให้เป็นทาน ขอให้เขาเหล่านั้นมีสุขภาพดี ที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้หายป่วยเป็นอัศจรรย์ และขอมอบกุศลเป็นมุทิตาสักการะต่อท่านผู้ผลิต Synbiotic ด้วยเถิด

ขอให้เป็นกุศลแก่ตนเองและครอบครัว ขอให้เราอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ให้สุขภาพแข็งแรง ให้แคล้วคลาดจากภัยพิบัติและหมู่มารทั้งปวง ขอให้มีเงินทองไหลมาเทมา เพื่อให้พวกเราได้สร้างกุศลต่างๆอย่างราบรื่น

ขอให้กุศลนี้ดลบรรดาลให้ลูกสาว ( นางสาว สายใย สระกวี ) ลูกชาย (สระ สระกวี) สามี (คุณสมธรรม สระกวี) และตัวข้าพเจ้าเอง ได้หายป่วยโดยพลันเป็นอัศจรรย์ สาธุสาธุ สาธุ

ขอเป็นกุศล ให้หนูปักเป้า ลูกชายคนเล็ก มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งกายใจ เช่นนี้ตลอดไป

ขอให้เป็นกุศลติดกายใจพวกเราจนถึงที่สุดแห่งธรรม ขอให้ได้ถึงพระนิพพานภายในชาตินี้

แต่หากเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร ขอให้พวกเราเกิดในภพภูมิของมนุษย์และเทวาเท่านั้น ขอให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ได้ค้ำจุนพระพุทธศาสนาตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานกันทุกคน สาธุ สาธุ สาธุ

เช้า 24 กุมภาพันธ์ 2560
อายุ 62 ปี 4วัน

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Yupayao ‘s Dhama Story’s story.