ปิดทองระฆัง วิหารคต วัดพระธรรมกาย

สวดธัมมจักรกัปวัตตนสูตร แล้วปิดทองระฆัง ต่อด้วยสวดบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ / 7 ธันวาคม 2559

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Yupayao ‘s Dhama Story’s story.