ฝึกสติให้รู้ สิ่งที่เกิดในจิต — ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน — สมเด็จพระญาณสังวร ฯ

เพียงประโยคเกริ่นนำ ก่อนทรงแสดงเนื้อหาในธรรม ก็สะดุดความรู้สึก ให้ตื้นตัน นำทางสู่การ เกิดปัญญา

“บัดนี้ จะแสดงธรรมมะ เป็นเครื่องอบรม ในการปฏิบัติ อบรมจิต 
ในเบื้องต้น ก็ขอให้ทุกๆท่าน ตั้งใจนอบน้อมนมัสการ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์ พร้อมทั้งพระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ

ตั้งใจสำรวมกาย วาจา ใจ ให้เป็นศีล ทำสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญา ในธรรม”

https://www.youtube.com/watch?v=4tZ3AbQcrAs

“การปฏิบัติ พุทธศาสนา ต้องปฏิบัติให้ถึงจิต จึงจะประสบผล และก้าวหน้า ไปสู่ความสิ้นทุกข์ได้โดยลำดับ

การปฏิบัติให้ถึงจิตนั้น ต้องตั้งต้นตั้งแต่ขั้นทาน ขั้นศีล สืบถึงขั้นสมาธิ ขั้นปัญญา อันรวมความว่า ให้เข้าทางแห่งอริยมรรค ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้

“หรือว่าเข้าทางบารมีทั้งสิบ ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญ ซึ่งการปฏิบัติเข้าทางบารมีนั้น ก็ตั้งต้นแต่ทาน การให้ การบริจาค ต้องปฏิบัติให้ถึงจิต คือให้จิตสละโลภะมัจฉริยะ ให้จิตบริสุทธิ์ แม้จะให้น้อยก็ตาม เมื่อจิตบริสุทธิ์ ก็ชื่อว่ามาก ให้มากถ้าจิตไม่บริสุทธิ์ก็ชื่อว่าน้อย

“จิตที่บริสุทธิ์นั้น หมายถึงมิใช่ให้เพื่อเพิ่มโลภะ แต่ให้เพื่อจะชำระโลภะ ความโลภอยากได้ มัจฉริยะ — ความหวงแหน ตระหนี่ เหนียวแน่น เช่นการสละจิต คือสละทางจิต ให้จิตบริสุทธิ์ ดังกล่าว…”

๑ มกราคม ๒๕๖๑

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.