พระคาถาโมรปริตร (พระคาถานกยูงทอง)

ชื่อของพระคาถานี้ ได้เคยเห็น “แว้บๆ” หลายครั้ง โดยเฉพาะเมื่อเสิร์จเรื่องเกี่ยวกับพระสุปะฏิปันโนสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต คิดอยู่ว่าอาจมีความเกี่ยวพันกับหลวงปู่มั่น

วันนี้วันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา บันทึกไว้ว่า ข้าพเจ้ามีบุญสบช่อง ให้ได้ฟังเรื่องราวของพระคาถานี้ ซึ่งเป็นคาถาแคล้วคลาดให้ปลอดภัย เป็นตำนานตั้งแต่เมื่อพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญานกยูงสีทอง ได้สวดพระคาถานี้ให้ได้ทรงแคล้วคลาดจากภยันตราย ได้ทรงดำรงพระชนม์ชีพสร้างพระบารมีตลอดรอดฝั่งในพระชาตินั้น และได้เป็นเหตุให้ผู้ที่คิดจะทำร้ายหมายชีวิตพญายูงทองนั้น แคล้วคลาดในการก่อบาปมหันต์ต่อพระโพธิสัตว์ได้

เป็นพระคาถาที่พระสุปะฏิปันโนสายหลวงปู่มั่น ใช้สวดกันแพร่หลาย

https://www.youtube.com/watch?v=brplDkn1I7E

ข้าพเจ้าเอง อธิษฐานจิต ตั้งใจที่จะเริ่มสวดพระคาถาศักดิ์สิทธ์นี้นับแต่บัดนี้

ทั้งนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอ ประณตน้อมนำกุศลจากการเจริญจิตภาวนา พระคาถาศักดิ์สิทธิ์นี้ เป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้า ทั้งพระสัมมาสัมพุทธะ และพระปัจเจกพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์ ทั้งที่ได้ตรัสรู้ธรรมในกาลก่อน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน และพระพุทธเจ้าที่จะทรงอุบัติขึ้นในอนาคตกาล

พระอรหันตเจ้าทั้งปวง พระอริยสงฆ์ พระสุปะฏิปันโนทั้งหลาย โดยเฉพาะหลวงปู่มั่น ภูิทัตโต พระอรรถคาถาจารย์ที่ได้เมตตาสืบค้น เผยแพร่ พระคาถาอันมีคุณประเสริฐนี้

ขอถวายเป็นกุศล แด่พระสุปะฏิปันโน สายหลวงปู่มั่น ทุกรูป ทั้งที่ได้ล่วงลับดับขันธ์ไปแล้ว และที่ยังทรงสังขาร 🙏🏻

ขอให้เป็นกุศลแก่ท่านผู้อัพโหลดบทสวดพระคาถา และเรื่องราวพระคาถานี้ 🙏🏻

๒๗ มีนาคม ๒๕๖0
วันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา

Like what you read? Give Yupayao ‘s Dhama Story a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.