พระมหา ดร.สมชาย ฐานะวุฑโต ตอบคำถามเกี่ยวกับวัดพระธรรมกาย

https://pantip.com/topic/32304629

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ)

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Yupayao ‘s Dhama Story’s story.