ฟังบรรยายธรรม โดย อาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ (เริ่มงานกับเจ้ากรรมนายเวร)

https://www.youtube.com/watch?v=VmQ1JRrZPG0

พระสุตตันตปิฎก (เริ่มงานกับเจ้ากรรมนายเวร)

ฟังด้วยความดื่มด่ำ และ “แสยงในกรรม” ยิ่งนัก

ข้าพเจ้า ขอตั้งจิตอธิษฐาน อโหสิกรรมแด่คู่กรรมคู่เวร ทั้งในอดีตชาติ ปัจจุบันชาติ ทั้งสามแดนโลกธาตุ อย่าได้มีเวรมีกรรมต่อกันและกันอีกต่อไปเลย สาธุ

ขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวร ทั้งในอดีตชาติ ปัจจุบันชาติ ทั้งสามแดนโลกธาตุ ด้วยจิตนอบน้อมยิ่ง ขอท่านทั้งหลายได้โปรดเมตตาอโหสิต่อข้าพเจ้าผู้เคยหลงผิด ขอได้โปรดเมตตาให้กรรมทั้งหมดที่เคยมีต่อกัน ได้กลายเป็นอโหสิกรรม อย่าได้มีเวรมีกรรมต่อกันและกันอีกต่อไปเลย ทั้งนี้เพื่อความผาสุกแห่งหนทางที่เหลือของเราทุกฝ่ายเทอญ สาธุ

*** ผู้ใดก่อเวร ผู้นั้นย่อมได้รับผลแห่งเวร
ผู้ใดระงับเวร ผู้นั้นย่อมอยู่เป็นสุข (คำแห่งพระตถาคต)

ขอกุศลบังเกิด แด่ท่านผู้บรรยายธรรม และผู้อัพโหลดขึ้นยูทูป ขอให้ท่านเป็นผู้ล้ำเลิศด้วยปัญญา มีหัวใจดั่งพระโพธิสัตว์ เช่นนี้ตลอดไป จนถึงที่สุดแห่งธรรมตามวิถีที่ท่านตั้งจิตปรารถนา สาธุ สาธุ สาธุ

19 กุมภาพันธ์ 2560

Like what you read? Give Yupayao ‘s Dhama Story a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.