มหากุศล สร้างเจดีย์ & สร้างพระ ณ วันเกิด อายุ 62 ปี

ด้วยเงินในกระเป๋าเพียงหลักร้อย สองคนแม่ลูก (อุตุ ลูกคนกลาง) กับแรงศรัทธาอันมิอาจประมาณได้ มีเป้าหมายการสร้างกุศลในวันคล้ายวันเกิดอายุ 62 ปีของแม่เป็นหลัก (20 กุมภาพันธ์ 2560)

1. เราเริ่มต้นด้วยการเดินทางไปที่พักสงฆ์สวนทิพย์ เพื่อกราบนมัสการ พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญญฤทธิ์ ปัณฑิโต อายุ 103 ปี กับ 2 วัน

หลวงปู่เป็นพระกรรมฐาน ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นพระสุปะฏิปันโน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่ยังทรงสังขาร พวกเราไปทันนั่งสมาธิและฟังเทปการแสงธรรมของหลวงปู่ ข้าพเจ้าพนมมือตามองสูงขึ้นไปยังหลวงปู่บนห้องกระจกปลอดเชื้ออย่างเป็นสุข. ส่วนลูกชายนั่งสมาธิอย่างสงบร่วมกับสาธุชนท่านอื่นๆ

เราได้ทำบุญถวายปัจจัยร่วมสร้างพระเจดีย์ หลวงปู่ ซึ่งเจดีย์จะประดิษฐาน ณ วัดมกุฏคีรีวัน ที่เขาใหญ่. สาธุ

2. ไปเยี่ยมลูกสาว ซึ่งแอดมิทรอบสอง ที่รพ. วิชัยยุทธ จึงถือเป็นโอกาสได้ร่วมถวายปัจจัยสร้าง ธรรมเจดีย์อัฐิธาตุ หลวงตามหาบัว ญาณส้มปันโน อีกครั้ง สาธุ

3. อู๋ ไพโรจน์ ไววานิชกิจ น้องรักซึ่งเป็นยอดกัลยาณมิตร แจ้งข่าวชักชวน ให้ร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิ เกตุดอกบัวตูม หน้าตักกว้าง 40 เมตร สูง 69 เมตร ซึ่งจะประดิษฐาน ณ วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร

เราโอนปัจจัยไปที่อู๋. และอู๋กรุณาเดินจากจุดที่ประชุม ซึ่งไม่ไกลจากวัดปากน้ำ เข้าไปทำบุญให้พี่สาวอีกรอบ (อู้ทำบุญของตนเองและคณะเพื่อนอีกกลุ่มไปรอบนึงแล้ว) โมทนา สาธุ กับอู๋ ที่เมตตาเอื้ออาทรอยากให้พี่สาวทำบุญ และอำนวยความสะดวกทุกประการ

– – – – – – – – – – – -

ข้าพเจ้า ขอน้อมถวายกุศลอันเกิดจากการบำเพ็ญภาวนาด้วยจิตมุทิตาสักการะ ณ สถานที่อันสัพปายะศักดิ์สิทธิ์. ต่อเนื่องด้วยการร่วมถวายปัจจัยสร้างพระเจดีย์ และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์. เป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอรหันตเจ้าทั้งปวง พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย และพระสุปะฏิปันโน ทั้ง 3 อันได้แก่ หลวงปู่บุญญฤทธิ์ ปัณฑิโต หลวงตามหาบัว ญาณส้มปันโน และหลวงปู่สด จันทสโร

ขอมอบกุศลอันประณีตยิ่งนักเหล่านี้ เป็นสมบัติแห่งผู้เป็นที่รักยิ่งของข้าพเจ้า คือ”ลูกมีบุญ” “น้องต่อ” กอบพันธ์ ลักษโณภาษ ซึ่งเสียชีวิตด้วยอปกติวิสัย. ต่างกรรมต่างวาระ. ขอให้เขาทั้งสองได้พกพากุศลที่ข้าพเจ้าตั้งใจอุทิศให้อย่างจับจิตจับใจครั้งนี้ . เป็นเสบียงให้พ้นจากอบายอันเป็นทุคติ ไปสู่สุขคติ อันคือภพภูมิที่ดีงามยิ่งๆขึ้นด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

ขอถวายเป็นกุศลแด่ พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฒโน ผู้จุดประกายแห่งภูมิรู้ ถึงการสร้างกุศลให้ตรงเป้า ต่อผู้จากไปด้วยอปกติวิสัย เช่นถูกทำแท้ง หรือฆ่าตัวตาย เป็นต้น ด้วยการสร้างพระ สร้างเจดีย์ แล้วอุทิศกุศลให้ ทำให้ข้าพเจ้าได้ตรงดิ่งสร้างกุศลดังกล่าว อุทิศให้แก่ผู้เป็นที่รักทั้งสอง ณ โอกาสนี้ สาธุ สาธุ สาธุ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.