“ศรัทธาในแผนที” โดยพระอาจารย์ชยสาโร

https://www.youtube.com/watch?v=GDynaaXBp-g

พระอาจารย์ชยสาโร เป็นพระที่…เมื่อฟังธรรมจากท่าน แล้วต้องอยากบันทึกเก็บไว้ทุกครั้งเลย นี่เป็นอีกหนึ่ง…ที่ต้องบันทึก เพื่อการกลับมาฟังซ้ำ เพื่อการเพิ่มพูนปัญญา

กราบสาธุเจ้าค่ะ

Like what you read? Give Yupayao ‘s Dhama Story a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.