สวดธัมมจักรกัปวัตนสูตร /อังคาร ๑๑ เมษายน ๒๕๖0 — วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา🙏🏻🙏🏻🙏🏻

https://www.youtube.com/watch?v=jnzw5HweGzg

ขอความนอบน้อม จงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค อรหันตเจ้าพระองค์นั้น 
ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์พระธรรม อันสมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้ว
ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์พระสงฆ์ อันเป็นอริยะสาวก และเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรงตามพระธรรมวินัย ในพระศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดา

ขอน้อมถวายเป็นสักการะบูชา แด่หลวงพ่อธัมมชโย หลวงพ่อทัตตะ พระอาจารย์ฐานะ ตลอดจนหมู่พระสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา แห่งวัดพระธรรมกาย ขอให้ท่านพ้นภัยพาล หากยังมีเศษกรรมใดที่ท่านจำต้องเผชิญ ขอท่านได้ลุล่วงด้วยจิตผ่องแผ้ว อุเบกขา เมตตา กรุณา ขันติ และบารมีอื่นๆอันเป็นบริสุทธิคุณ กรุณาธิคุณ ปัญญาธิคุณ ประเสริฐยิ่ง ตามที่ท่านได้สั่งสม ได้บำเพ็ญมาเป็นลำดับ มาดีแล้วนั้น🙏🏻

ขอกราบอนุโมทนา ต่อพระคุณเจ้า และคฤหัสถ์ ที่มีจิตใจกล้าหาญ เอ่ยถ้อยคำที่เป็นจริง ด้วยจิตใจที่ยุติธรรมหาญกล้า ในยามที่สังคมเชี่ยวกราก เปราะบาง ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ อันเป็นอกุศล ขอความดีงาม อันเป็นบริสุทธิคุณ กรุณาธิคุณ ปัญญาธิคุณ ของพระคุณเจ้า และเหล่าคฤหัสถ์ผู้มีบุญ ได้ประมวลเป็นพลวปัจจัย ปกปักรักษา คุ้มครองท่านทั้งหลาย ให้มีบุญญาบารมียิ่งๆขึ้น และให้เป็นพลวปัจจัยคุ้มครองให้หลวงพ่อธัมมชโยและหมู่พระสงฆ์ผู้บริสุทธิ์ ได้แคล้วคลาดจากเภทภัย ให้เป็นประสิทธิผลตามบารมีอันเลิศที่ท่านทั้งหลายได้สร้างทำในครั้งนี้ด้วยเถิด

ขอให้เป็นกุศลแก่ลูกๆพระธัมมทั้งหลาย ที่ได้ตั้งจิตอุทิศกายใจอย่างบริสุทธิ์สูงส่ง เพื่อปกป้องพระศาสนา และหลวงพ่อธัมมชโยอันเป็นศูนย์รวม เป็นหลักชัย เพื่อร่วมทางเดินให้ถึงที่สุดแห่งธรรม🙏🏻

ขอให้เป็นกุศลต่อเหล่าหมู่มารภัยพาล ที่เป็นคู่กรรมคู่เวร เจ้ากรรมนายเวร ของหลวงพ่อ หรือท่านผู้หนึ่งผู้ใดที่ได้เริ่มก่อกรรมใหม่ในวาระนี้ อันเป็นอกุศลอย่างอุกฤษ ขอท่านทั้งหลายได้มีบุญมาตัดรอนอกุศลจิต ไม่ให้ท่านต้องถลำลึกสู่หนทางอบายไปมากกว่านี้ แต่หากท่านต้องเดินทางสู่ทุกขคติภูมิในภายภาคหน้า หรือในบัดดล ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศกุศลอย่างบริสุทธิ์ใจ ให้ท่านได้พ้นจากอบาย แล้วได้ย้อนกลับมาสร้างกุศลตามติดหลวงพ่อ เพื่อร่วมหนทางอันประเสริฐ จนถึงที่สุดแห่งธรรมไปด้วยกัน 🙏🏻

ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายการสักการะ องค์พระรัตนตรัย ด้วยเศียรเกล้า สาธุ สาธุ สาธุ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.