สวดมนต์ทำวัตรเย็น, ทำสมาธิ / ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖0

https://www.youtube.com/watch?v=g9k6H6ikyEw&t=856s

พระคาถาชินบัญชร (พร้อมแผ่เมตตา)
https://www.youtube.com/watch?v=QjtqpsYDPbc

พระคาถามงกุฏพระพุทธเจ้า 9 จบ
https://www.youtube.com/watch?v=oZeAGha0KyY

บทสวดบูชาหลวงพ่อโสธร 3 จบ

บูชาหลวงปู่ทวด 9 จบ

บทอธิษฐานจิตอุทิศกุศล

ข้าพระพุทธเจ้า ขอตั้งจิตอธิษฐานอ้างถึง อำนาจแห่งคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ ตลอดทั้งบุญบารมีที่ข้าพเจ้าได้สวดมนต์เจริญจิตภาวนาในครั้งนี้ ได้รวมเป็นพลังบุญหนุนส่งให้สำเร็จผล ต่อเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า หรือท่านผู้หนึ่งผู้ใดที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ขอให้ท่านได้รับส่วนแห่งบุญนี้ และได้โปรดอโหสิ ขอให้ท่านมีแต่ความสุข ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย สมบูรณ์พูนผล ตลอดทั้งมีบุญบารมีได้เข้าถึงพระนิพพานด้วยเทอญ

ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจแห่งผลบุญ ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้ว ทั้งที่จะบำเพ็ญต่อไป ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในจักรวาลอันไพศาล ได้รวมเป็นพลวปัจจัย อำนวยผลประทานพร ให้ข้าพเจ้า และครอบครัวข้าพเจ้า ได้ประสบแต่ความสุขกายสุขใจ ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย ภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สัมฤทธิ์ผล ดังความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการเทอญ

สาธุ สาธุ สาธุ🙏🏻🙏🏻🙏🏻

17 พฤษภาคม 2560
อายุ 62 ปี 2 เดือน 27 วัน

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.