สวดมนต์ทำวัตรเย็น, เจริญสมาธิ / ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖0

สวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญสมาธิ รับพรพระ
https://www.youtube.com/watch?v=g9k6H6ikyEw&t=856s

พระคาถาชินบัญชร
https://www.youtube.com/watch?v=QjtqpsYDPbc&t=345s

พระคาถาบูชาหลวงพ่อพุทธโสธร (บูชาพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์)

พุทโธ กัมมัฏฐาโม กรรมมะจุติสัมพุทโธ

ข้าพระพุทธเจ้า ขอตั้งจิตอธิษฐานอ้างถึง อำนาจแห่งคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ ตลอดทั้งบุญบารมีที่ข้าพเจ้าได้สวดมนต์เจริญจิตภาวนาในครั้งนี้ ได้รวมเป็นพลังบุญหนุนส่งให้สำเร็จผล ต่อเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า หรือท่านผู้หนึ่งผู้ใดที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ขอให้ท่านได้รับส่วนแห่งบุญนี้ และได้โปรดอโหสิ ขอให้ท่านมีแต่ความสุข ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย สมบูรณ์พูนผล ตลอดทั้งมีบุญบารมีได้เข้าถึงพระนิพพานด้วยเทอญ

ไม่ว่ากรรมใดๆ ก็ขอให้อโหสิกรรมต่อกันด้วยอานุภาพแห่งพระสัมพุทโธ และด้วยความประจักษ์แจ้งแห่งพระนิพพาน ของปวงเจ้ากรรมนายเวร

อนึ่ง ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจแห่งผลบุญ ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้ว ทั้งที่จะบำเพ็ญต่อไป ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในจักรวาลอันไพศาล ได้รวมเป็นพลวปัจจัย อำนวยผลประทานพร ให้ข้าพเจ้า และครอบครัวข้าพเจ้า ได้ประสบแต่ความสุขกายสุขใจ ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย ภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง

เมื่อเราปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สัมฤทธิ์ผล ดังความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ🙏🏻

26 กรกฎาคม 2560
อายุ 62 ปี 5 เดือน 6 วัน

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.