บูชาพระอรรถคาถาจารย์

https://www.youtube.com/watch?v=oZeAGha0KyY

อิติปิโส วิเสเสอิ

อิเสเส พุทธะนาเมอิ

อิเมนา พุทธะตังโสอิ

อิโสตัง พุทธะปิติอิ

คำแปล คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า

ขออัญเชิญคุณแห่งพระพุทธเจ้าอันวิเศษ

คุณแห่งกระแสพระนิพพานอันประเสริฐ

ซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญแล้ว

จงเป็นมหาวิภูษิตาภรณ์ประดับด้วยมงกุฎทิพย์

และเครื่องทรงแห่งพระเจ้ามหาจักรพรรดิ

ครอบคลุมข้าพเจ้าตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ

(วันนี้สวด 27 จบ/ 28 ก.พ.2560)

พระคาถาโสฬสมงคล 21 จบ

พระคาถาเงินล้าน (บูชาพระปัจเจกพุทธเจ้า) 21จบ

พระคาถามหาจักรพรรดิ์ 21จบ

พระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า 27 จบ

พระคาถาบูชาหลวงปู่ทวด 30 จบ
 — — — — — — — — — — — — — — —

ทิพยมนต์ 1 จบ
https://www.youtube.com/watch?v=JlJVlGFL3OM

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
 — — — — — — — — — — — — — — — — — — -
พุทธัง อายุวัฑฒะนัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ.
 ธัมมัง อายุวัฑฒะนัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ. 
สังฆัง อายุวัฑฒะนัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ.

ทุติยัมปิ พุทธัง อายุวัฑฒะนัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ 
ทุติยัมปิ ธัมมัง อายุวัฑฒะนัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ 
ทุติยัมปิ สังฆัง อายุวัฑฒะนัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง อายุวัฑฒะนัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ. 
ตะติยัมปิ ธัมมัง อายุวัฑฒะนัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ. 
ตะติยัมปิ สังฆัง อายุวัฑฒะนัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ.
 — — — — — — — — — — — — — 
วาโย จะ พุทธะคุณัง อะระหัง พุทโธ อิติปิ โส ภะคะวา นะมามิหัง, 
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคโต โลกะวิทู, 
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ

วาโย จะ ธัมเมตัง อะระหัง พุทโธ อิติปิ โส ภะคะวา นะมามิหัง, 
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก, 
โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ

วาโย จะ สังฆานัง อะระหัง พุทโธ อิติปิโส ภะคะวา นะมามิหัง, 
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

ยะทินัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
 อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชลิกะระณีโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ
 — — — — — — — — — — -
ธาตุปะริสุทธานุภาเวนะ, สัพพะทุกขา สัพพะระยา สัพพะโรคา วิมุจจันติ, 
อิติ อุทธะมะโธ ติริยัง สัพพะธิ สัพพัตตะตายะ สัพพาวันตัง โลกัง, 
เมตตา กะรุณา มุทิตา อุเปกขา สะหะคะเตนะ เจตะสา

จะตุททิสัง ผะริต๎วา วิหะระติ. สุขัง สุปะติ สุขัง ปะฏิพุชฌะติ, นะ ปาปะกัง สุปินัง ปัสสะติ, มะนุสสานัง ปิโย โหติ อะมะนุสสานัง ปิโย โหติ, เทวะตา รักขันติ, นาสสะ อัคคิ วา วิสัง วา สัตถัง วา กะมะติ, ตุวะฏัง จิตตัง สะมาธิยะติ

มุขะวัณโณ วิปปะสีทะติ, อะสัมมุฬ๎โห กาลัง กะโรติ, อุตตะริง อัปปะฏิวิชฌันโต พ๎รัห๎มะโลกูปะโค โหติ. อิติ อุทธะมะโธ ติริยัง อะเวรัง อะเวรา สุขะชีวิโน, กะตัง ปุญญะผะลัง มัย๎หัง สัพเพ ภาคี ภะวันตุ เต,

ภะวะตุ สัพพะ มังคะลัง รักขันตุ สัพพะ เทวะตา, สัพพะ พุทธา นุภาเวนะ สัพพะ ธัมมา นุภาเวนะ สัพพะ สังฆา นุภาเวนะ, โสตถี โหนตุ นิรันตะรัง อะระหัง พุทโธ อิติปิ โส ภะวะคะวา นะมามิหัง ฯ”
 — — — — — — — — — — — — -

เตโช จะ พุทธะคุนัง อะระหังพุทโธ อิติปิโส ภะคะวา นะมามิหัง

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู

อะนุตะโร ปุริสะทัม มะสาระถิ สัตถา เทวะ มนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

เตโช จะ ธัมเมตัง อะระหังพุทโธ อิติปิโส ภะคะวา นะมามิหัง

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก

โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญู:Pติ

เตโช จะ สังฆานัง อะระหังพุทโธ อิติปิโส ภะคะวา นะมามิหัง

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ยะทินัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา

เอสะภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ
 — — — — — — — — — — — — — 
อานหุปะริสุทธานุภาเวนะ
สัพพะทุกขา สัพพะเรยา สัพพะโรคาวิมุตจันติ
อิติวุฑธังมันโต สิริยัง สัพพาธิ สัพพะสัทธายะ สัพพะโลกังวันตัง
เมตตา กะรุณา มุทิตา อุเปกขา สะหะคะเตนะ เจตะสา

จะตุททิสัง ผะริต๎วา วิหะระติ. สุขัง สุปะติ สุขัง ปะฏิพุชฌะติ, นะ ปาปะกัง สุปินัง ปัสสะติ, มะนุสสานัง ปิโย โหติ อะมะนุสสานัง ปิโย โหติ, เทวะตา รักขันติ, นาสสะ อัคคิ วา วิสัง วา สัตถัง วา กะมะติ, ตุวะฏัง จิตตัง สะมาธิยะติ

มุขะวัณโณ วิปปะสีทะติ, อะสัมมุฬ๎โห กาลัง กะโรติ, อุตตะริง อัปปะฏิวิชฌันโต พ๎รัห๎มะโลกูปะโค โหติ. อิติ อุทธะมะโธ ติริยัง อะเวรัง อะเวรา สุขะชีวิโน, กะตัง ปุญญะผะลัง มัย๎หัง สัพเพ ภาคี ภะวันตุ เต,

ภะวะตุ สัพพะ มังคะลัง รักขันตุ สัพพะ เทวะตา, สัพพะ พุทธา นุภาเวนะ สัพพะ ธัมมา นุภาเวนะ สัพพะ สังฆา นุภาเวนะ, โสตถี โหนตุ นิรันตะรัง อะระหัง พุทโธ อิติปิ โส ภะวะคะวา นะมามิหัง ฯ”
 — — — — — — — — — — — — — — -

อาโป จะ พุทธะคุนัง อะระหังพุทโธ อิติปิโส ภะคะวา นะมามิหัง

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู

อะนุตะโร ปุริสะทัม มะสาระถิ สัตถา เทวะ มนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

อาโป จะ ธัมเมตัง อะระหังพุทโธ อิติปิโส ภะคะวา นะมามิหัง

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก

โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญู:Pติ

อาโป จะ สังฆานัง อะระหังพุทโธ อิติปิโส ภะคะวา นะมามิหัง

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ยะทินัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา

เอสะภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลิกะระณีโย

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

อาหุปะริสุทธานุภาเวนะ
สัพพะทุกขา สัพพะเรยา สัพพะโรคาวิมุตจันติ
อิติวุฑธังมันโต สิริยัง สัพพาธิ สัพพะสัทธายะ สัพพะวันตังโลกัง
เมตตา กะรุณา มุทิตา อุเปกขา สะหะคะเตนะ เจตะสา

จาตุติสังภะริตตะวา วิหาระติ
สุขขังสุขคติ สุขขังปะติจุปะติ
นามาผะกังสุขินังจะติ มานุษานังติโยโหติ อมนุษานังติโยโหติ เตวาตารังขันติ
นาสะอหิวาวิสังวาสะสังวากัปปะติ โตวะตังจิตตังสมาธิ

มุขะวัณโณ วิปปะสีทะติ, อะสัมมุฬ๎โห กาลัง กะโรติ, อุตตะริง อัปปะฏิวิชฌันโต พ๎รัห๎มะโลกูปะโค โหติ. อิติ อุทธะมะโธ ติริยัง อะเวรัง อะเวรา สุขะชีวิโน, กะตัง ปุญญะผะลัง มัย๎หัง สัพเพ ภาคี ภะวันตุ เต,

ภะวะตุ สัพพะ มังคะลัง รักขันตุ สัพพะ เทวะตา, สัพพะ พุทธา นุภาเวนะ สัพพะ ธัมมา นุภาเวนะ สัพพะ สังฆา นุภาเวนะ, โสตถี โหนตุ นิรันตะรัง อะระหัง พุทโธ อิติปิ โส ภะวะคะวา นะมามิหัง ฯ”
 — — — — — — — — — -

4. ปะฐะวี จะ พุทธะคุนัง อะระหังพุทโธ อิติปิโส ภะคะวา นะมามิหัง

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู

อะนุตะโร ปุริสะทัม มะสาระถิ สัตถา เทวะ มนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

ปะฐะวี จะ ธัมเมตัง อะระหังพุทโธ อิติปิโส ภะคะวา นะมามิหัง

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก

โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญู:Pติ

ปะฐะวี จะ สังฆานัง อะระหังพุทโธ อิติปิโส ภะคะวา นะมามิหัง

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ยะทินัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา

เอสะภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลิกะระณีโย

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

อาหุปะริสุทธานุภาเวนะ
สัพพะทุกขา สัพพะเรยา สัพพะโรคาวิมุตจันติ
อิติวุฑธังมันโต สิริยัง สัพพาธิ สัพพะสัทธายะ สัพพะวันตังโลกัง
เมตตา กะรุณา มุทิตา อุเปกขา สะหะคะเตนะ เจตะสา

จาตุติสังภะริตตะวา วิหาระติ
สุขขังสุขคติ สุขขังปะติปุจะติ
นามาผะกังสุขินังปะจะติ มานุษานังติโยโหติ อมนุษานังติโยโหติ เตวาตารังขันติ
นาสะอหิวาวิสังวาสะสังวากัปปะติ โตวะตังจิตตังสมาธิยะติ

มุขะวัณโณ วิปปะสีทะติ, อะสัมมุฬ๎โห กาลัง กะโรติ, อุตตะริง อัปปะฏิวิชฌันโต พ๎รัห๎มะโลกูปะโค โหติ. อิติ อุทธะมะโธ ติริยัง อะเวรัง อะเวรา สุขะชีวิโน, กะตัง ปุญญะผะลัง มัย๎หัง สัพเพ ภาคี ภะวันตุ เต,

ภะวะตุ สัพพะ มังคะลัง รักขันตุ สัพพะ เทวะตา, สัพพะ พุทธา นุภาเวนะ สัพพะ ธัมมา นุภาเวนะ สัพพะ สังฆา นุภาเวนะ, โสตถี โหนตุ นิรันตะรัง อะระหัง พุทโธ อิติปิ โส ภะวะคะวา นะมามิหัง ฯ
 — — — — — — — — — — — — — -

วิญญานันจะ พุทธะคุณัง อรหังพุทโธ อิติปิโสภควา นะมามิหัง

อรหังสัมมาสัมพุทโธ วิชชาจรณะสัมปันโน สุขโตโลกะวิธู
อานุตตะโรปูริสัทธัมมะสาระถิ เทวะมะนุสสานัง พุทโธภควาติ

วิญญานันจะธัมเมตัง
อรหังพุทโธ อิติปิโสภควา นะมามิหัง

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก

โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญู:Pติ

วิญญานัง จะ สังฆานัง อะระหังพุทโธ อิติปิโส ภะคะวา นะมามิหัง

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ยะทินัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา

เอสะภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลิกะระณีโย

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

อาหุปะริสุทธานุภาเวนะ
สัพพะทุกขา สัพพะเรยา สัพพะโรคาวิมุตจันติ
อิติวุฑธังมันโต สิริยัง สัพพาธิ สัพพะสัทธายะ สัพพะวันตังโลกัง
เมตตา กะรุณา มุทิตา อุเปกขา สะหะคะเตนะ เจตะสา

จาตุติสังภะริตตะวา วิหาระติ
สุขขังสุขคติ สุขขังปะติปุจะติ
นามาผะกังสุขินังจะติ มานุษานังติโยโหติ อมนุษานังติโยโหติ เตวาตารังขันติ
นาสะอหิวาวิสังวาสะสังวากัปปะติ โตวะตังจิตตังสมาธิ

มุขะวัณโณ วิปปะสีทะติ, อะสัมมุฬ๎โห กาลัง กะโรติ, อุตตะริง อัปปะฏิวิชฌันโต พ๎รัห๎มะโลกูปะโค โหติ. อิติ อุทธะมะโธ ติริยัง อะเวรัง อะเวรา สุขะชีวิโน, กะตัง ปุญญะผะลัง มัย๎หัง สัพเพ ภาคี ภะวันตุ เต,

ภะวะตุ สัพพะ มังคะลัง รักขันตุ สัพพะ เทวะตา, สัพพะ พุทธา นุภาเวนะ สัพพะ ธัมมา นุภาเวนะ สัพพะ สังฆา นุภาเวนะ, โสตถี โหนตุ นิรันตะรัง อะระหัง พุทโธ อิติปิ โส ภะวะคะวา นะมามิหัง ฯ”

— — — — — — — — — — — -

บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน ประณตน้อมนำกุศลจากการบำเพ็ญภาวนาอันชอบแล้วในวันนี้ เป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้า ทั้งพระสัมมาสัมพุทธะ และพระปัจเจกพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์ ทั้งที่ได้ตรัสรู้ธรรมในกาลก่อน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน และพระพุทธเจ้าที่จะอุบัติขึ้นในอนาคตกาล

ขอความนอบน้อม จงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค อรหันตเจ้าพระองค์นั้น 
ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์พระธรรม อันสมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้ว
ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์พระสงฆ์ อันเป็นอริยะสาวก และเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรงตามพระธรรมวินัย ในพระศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดา

ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายการสักการะ องค์พระรัตนตรัย ด้วยเศียรเกล้า

ลูกขอนอบน้อมขอบารมีธรรม เมตตาธรรม จาก พระอรรถคาถาจารย์ผู้ทรงคุณประเสริฐยิ่ง นับแต่องค์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์นั้น หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ หลวงตาม้า ( พระอาจารย์ วรงคต วิริยธโร)หลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม หลวงปู่ปาน โสนันโท (พระครูวิหารกิจจานุการ) หลวงพ่อฤาษีลิงดำ — พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร) ท่านพ่อลี (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

ขอพระเดชพระคุณท่านทั้งหลาย ได้โปรดแผ่พลานุภาพด้วยเมตตาต่อข้าพระพุทธเจ้าผู้เข็ญใจ ได้โปรดดลบันดาลให้ข้าพเจ้าประสบโชคดี ขายบ้านและที่ดินทั้ง 3 แปลง ที่เสนอ “คุณสุภกิต” ได้เป็นอัศจรรย์ ขอให้คุณสุภกิตคือผู้มีบุญญาธิการที่ “ใช่” ที่จะเป็นผู้ครอบครองบ้านและที่ดินล้ำค่านั้น ขอให้สิ่งนี้บังเกิดโดยไม่มีอุปสรรคใดๆ สาธุ สาธุ สาธุ

เมื่อลูกได้เงินส่วนแบ่งจากคอมมิชชั่น ในการขายบ้านและที่ดินดังกล่าวแล้ว ลูกจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
1.เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสงเคราะห์สัตว์โลกตามวิถีที่ลูกได้กระทำตลอดมาจนปัจจุบัน และยังปรารถนาที่จะบำเพ็ญทานบารมีนี้สืบไป
2.ชำระหนี้ เพื่อให้ชีวิต และจิตใจ ของลูกที่เหลืออยู่ ปลอดจากหนี้สิน อันอาจเป็นกรรมเวรติดไปข้ามภพข้ามชาติ เมื่อลูกชำระหนี้สินจบสิ้น ลูกจะมีจิตใจที่ปลอดโปร่ง พอที่จะบำเพ็ญบารมีต่างๆด้วยความราบรื่นเป้นสุข
3.เพื่อยังชีพอย่างสมถะ สันโดษ ปลอดโปร่ง อย่างน้อย 2 ปี นับจากนี้ หลังจากนั้นหากลูกไม่มีลาภก้อนอื่นเข้ามา ก็จะเป็นเวลาที่ลูกๆของลูกจะสามารถเลี้ยงแม่ได้ตามอัตภาพ

และข้าพเจ้าขอถือโอกาส ขอพรอันมีฤทธานุภาพยิ่งจากท่านทั้งหลาย ได้โปรดแผ่บารมีอันไพศาล ดลบันดาลให้ลาภอันประเสริฐ บังเกิดแก่ลูกๆและสามีข้าพเจ้า ขอให้พวกเขาประสบความสำเร็จ รุ่งเรือง ในกิจการงานที่ทำ ให้มีทางมาแห่งทรัพย์มหาศาลเป็นอัศจรรย์ อย่าได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวาง สาธุ สาธุ สาธุ

ขอให้ลูกได้รับการเกื้อหนุนด้วยพรอันประเสริฐ และพลานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์จากท่านทั้งหลายด้วยเถิด

ขอถวายสักการะด้วยเศียรเกล้า

นางยุพพ์เยาว์ สระกวี
อายุ 62 ปี 8 วัน

28 กุมภาพันธ์ 2560

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Yupayao ‘s Dhama Story’s story.