ภพภูมิและวาสนา : หนึ่งในพระธรรมเทศนาที่ต้องบันทึก/ท่านเจ้าคุณพระภาวนาเขมคุณ 🙏🏻

สิ่งที่เรามองไม่เห็น อาจไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นไม่มีอยู่จริง
https://www.youtube.com/watch?v=adoiX1pL9WM&t=22s

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.