หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร 🙏🏻อีกหนึ่งพระผู้ทรงปฏิปทาอันเลิศ สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต🙏🏻

https://www.youtube.com/watch?v=T7m59ViSCFY
https://www.youtube.com/watch?v=3PL-e_i2gow&t=21s

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Yupayao ‘s Dhama Story’s story.