อธิษฐานก่อนหลับในอู่ทะเลบุญ คืนสุดท้ายของอายุ 61

ขอให้พรุ่งนี้ ซึ่งเป็นวันเกิด อายุ 62 ปีเต็ม ได้ไปสำนักสงฆ์สวนทิพย์ เพื่อกราบหลวงปู่บุญญฤทธิ์ ปัณฑิโต หนึ่งในพระสุปฏิปันโนสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่ยังทรงสังขาร

พรุ่งนี้ หลวงปู่จะอายุ 103 ปี กับ 2 วัน

อุตุ สัญญาจะพาจ๋าไปกราบหลวงปู่. (ท่านอยู่ในห้องกระจกปลอดเชื้อ) บุญรักษานะครับลูก ขอให้หายป่วยจากหลอดลมอักเสบ โดยพลัน สาธุ สาธุ สาธุ

คืน 19 กุมภาพันธ์ 2560 / คืนสุดท้ายของอายุ 61

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.