อาหารตักบาตร น้อมถวายเป็นพุทธบูชา แด่พระรัตนตรัย อันทรงคุณประเสริฐยิ่ง

เช้า พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2560