อาหารตักบาตร น้อมถวายเป็นพุทธบูชา แด่พระรัตนตรัย อันทรงคุณประเสริฐยิ่ง

เช้า พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2560

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.