เทศน์อัศจรรย์ครั้งสุดท้าย จนถึงคราดับขันธ์ แห่งองค์หลวงปู่มั่น / จากหนังสือ ชีวิตและปฏิปทาหลวงปู่มั่น โดยหลวงตามหาบัว

https://www.youtube.com/watch?v=Oz2aG8j6LnQ

Playlist https://www.youtube.com/watch?v=Oz2aG...

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.