เหตุอัศจรรย์ในพระราชพิธีบรรจุพระธาตุเจดีย์หลวงปู่มั่น วัดภูริทัตตถิราวาส/ ๗ เมษายน ๒๕๖0

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Yupayao ‘s Dhama Story’s story.