ไปเยี่ยมลูกสาว ที่รพ. วิชัยยุทธ เลยได้โอกาส

  • กราบพระที่ห้องพระ ของโรงพยาบาล
  • ได้ทำบุญ ร่วมสร้างธรรมเจดีย์อัฐิหลวงตามหาบัว…อีกครั้ง

ดีใจที่วันนี้ยังได้อยู่ในบุญ

ขอบุญรักษา ให้ลูกสาวหายป่วย ปลอดภัยในทุกประการโดยเร็วพลันด้วยเถิด สาธุ

21 ก.พ. 60 / อายุ 62 ปี 1 วัน

Like what you read? Give Yupayao ‘s Dhama Story a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.