YAŞAYAN MÜZE ÜLKE FAS, MÜZE ŞEHİR Fes

Fas Akdeniz, Atlas okyanusu ile çevrelenen Atlas dağları ile ikiye bölünen ve sahra çölü ile sınırlanan büyük bir Coğrafya ya sahip. Burada eski ve yeni bir arada. Eski şehirlerin dar sokaklarındaki dükkanlarda her türlü eşyanın satıldığı, neredeyse bitmeyen pazarlıkların yapıldığı baharat ve yemek kokularının içi içe geçtiği sizi zaman tünelinde gibi hissettiren bir film seti adeta.

Fas da şehirlerde eski yerleşimler korunmuş ve her şehrin eski kent mimarisinin karakterini oluşturan kendine özgü bir rengi var. …

sabri savcı

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store