Slush 1. Gün
Serkan Ünsal
81

Türkiye standını kim organize ediyor Serkan Bey? Onlara ExpoBox’ı önerelim. Güzel bir deneyim, güzel bir makale olmuş devamını bekliyoruz. Startuplara önerecek olsanız Avrupa da yapılan etkinlikler arasında Slush’ı mı önerirsiniz? Alternatif var mı?

Like what you read? Give Sabri Sami Toker a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.