Saç Ekimi Greftleri

Saç ekimi adı verilen ve iki ya da üç saç kökü ile birlikte az miktarda deri dokusu da içeren yapıların, hassas bir aletle kafa derisinden çıkartılarak, seyrek olan alıcı bölgelere yerleştirilir. Cerrahi bıçaklar kullanılmadan gerçekleştirilen bu teknik, saç köklerinin özel bir iğneyle çıkarılması yöntemine dayanır. Saç köklerinin bloklar halinde değil de, tek tek alınması doku hasarını eski yöntemlerle kıyaslanamayacak kadar düşürmüştür. Bundan dolayı Saç Ekimi ’nde tavsiye edilen öncelikli yöntemdir.

Doğru Saç Ekimi Merkezi

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.