İçhatlarda yolculuk için ipuçları
Atakan Eser
181

Uzun zaman oldu, iç hatları kullanmayalı. Türkiye’ye ne zaman geliyoruz ki ne zaman experience edelim, değil mi? :) Lakin mutlaka en azından orada görmek isterdik, karşılaşamadık uzun zamandır sizinle. Summer 2016, we definetely should meet somehow. Ama havalimanı kesmez beni. :) @saidmurat

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.