Căn Hộ Empire City Thủ Thiêm

Vị trí dự án Empire City

  • Chung cư Thanh Hà
  • Chung cư The Vesta
  • Chung cư The Golden An Khánh
  • Chung cư Vinhomes Ocean Park
  • Chung cư Mipec City View

saigonhome

Chuyên viên batdongsansaigonhome.com tư vấn chuyển nhượng, cho thuê căn hô chung cư khu vực thành phố HCM. Với kinh nghiệm nhiều nằm trong lĩnh vực bất động sản

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store